DRAMAS DERIVED FROM THE STORIES DEDE QORQUD
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEN YAPILMIŞ PİYESLER


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Bu çalışmada, “Dede Korkut Hikâyeleri” kaynak alınarak yazılan piyesler
incelenmiş; kaynak hikâyeler ile piyesler arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türk Tiyatro Edebiyatı’nı
besleyen önemli kaynaklardan biri olan “Dede Korkut Hikâyeleri”, kaynaklık
ettiği piyesler vasıtasıyla Türk toplumuna tarih ve kültür şuurunu
canlı şekilde taşır, aktüel meselelere yapılan açılımla etkili mesajlar verir;
böylece, millî ve mânevî atmosferlerin oluşumuna katkı sağlar. Yazımızda
hem bu katkılara dikkat çekilmiş; hem de mukayeseli bir yol takip edilerek
tahkiyeli eserlerin aksiyonlu hâle getirilmesi yöntemleri dikkatlere sunulmuştur.


Labels »  

Abstract
This article examines the dramas written out of the stories of Dede Qorqud, andbrings out the peculiarities and similarities between the source and the dramas. TheDede Qorqud stories as one of the main sources of the Turkish drama literature carrythe consious of history and culture alive to the Turkish society and help read the currentsituation more effectively. Therefore, they help create a positive national and spiritualasmosphere. This work also brings out the way and methods of turning static stories intothe action.

Keywords »