THE CROW IN THE DİVAN POETRY
DİVAN ŞİİRİNDE KARGA


Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Siyah rengi, çirkin sesi ve uğursuz addedilen varlığı ile folklardan edebiyata,
inanışlardan âdetlere kadar pek çok alana konu olan karga divan şiirinde
de çeşitli benzetme, hayal ve tasavvurlara mevzu olmuştur. Bu makalede
tespit edilen beyit örneklerinden yola çıkılarak, divan şairlerinin kargaya
yükledikleri sıfatlar, çeşitli sıfat ve özellikleri ile ilgili yapılan benzetmeler,
kargayla ilgili divan şiirine yansımış âdet ve inanışlar, atasözü ve deyimler ile
karganın divan şiirinde kullanımı üzerinde durulmuş ve böylece bu kuşun
klasik şiirdeki rolü ve divan şairlerinin karga algısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Abstract
The crow with its black color, ugly voice and unlucky presence which has beenfrequently mentioned through the folklores, literatures, believes and customs has beenthe focus of several metaphores and imaginations. With the examples of coupletsanalysed in this study, it has been discussed the adjectives used by the classicalTurkish poets and the believes and customs, proverbs and idoms reflected on thedıvan poetry and the usage of the crow in the poetry as a metaphore. Thus the role ofthe crow in the classical poetry and the concept of it for the poets have been tried toexplain.

Keywords »