FUZULİ ŞAGİLİN FALANNAMESİ


Naci Şahin, XIX. Yüzyılda Karahisar-ı Sahib Sancağı (Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, ISBN 978–975– 255–148–0, 509 sayfa.

XX. yüzyılın son çeyreğinde, Türkiye'de akademik tarihçiliğin ilgisi- nin yoğunlaştığı konulardan birisi Osmanlı şehirlerinin demografik, sos- yal ve iktisadî tarihidir. Bu ilginin bir sonucu olarak seksenli yılların ikinci yarısından itibaren yeni açılan üniversitelerin tarih bölümlerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde sayısı belirsiz tez çalışması hazırlanmış ve bunların birçoğu da basılmıştır. Zengin arşiv malzemesinin kullanıldığı bu araştırmalar sayesinde Osmanlı döneminde pek çok şehrin idarî, demografik, ekonomik ve sosyal yapısı açığa çıkarılmış, önemli veriler elde edilmiştir.