İlkokullarda Tarih Eğitimi Müfredatı (Meşrutiyet'ten Günümüze Kısa Bir Tarihçe)


Önceleri tarih dersleri “hanedan tarihi” anlayışı ile işlenmiş, II. Meşrutiyet Dönemi’nden sonra ise “millî tarih” anlayışı tarih dersleri müfredatına egemen olmuştur. Bu süreç Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Bu çerçevede, tarih dersleri öteden beri önemsenmiş ve temel eğitimin verildiği ilkokulların müfredat programında müstakil bir ders olarak yerini almıştır.

ÖZET

Türk eğitim tarihi sürecinde tarih dersinin müfredat programında yer alması 1986 yılında yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile gerçekleşmiştir. Önceleri tarih dersleri “hanedan tarihi” anlayışı ile işlenmiş, II. Meşrutiyet Dönemi’nden sonra ise “millî tarih” anlayışı tarih dersleri müfredatına egemen olmuştur. Bu süreç Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Bu çerçevede, tarih dersleri öteden beri önemsenmiş ve temel eğitimin verildiği ilkokulların müfredat programında müstakil bir ders olarak yerini almıştır. Mesela makalemizde özellikle üzerinde durduğumuz II. Meşrutiyet Dönemi ilkokullarında tarih dersi 5 yıl boyunca haftada 2 saat olarak okutulmuştur. Müfredatta yer alan konular da geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır. Günümüz Türkiye’sinde ise, ilköğretimin ilk 7 yılında müstakil bir tarih dersinin yer almadığı ve tarih bilgilerinin sosyal bilgiler dersi çerçevesinde ve oldukça kısa olarak verildiği gözlenmektedir. Bu durumu bir an önce giderilmesi gereken bir eksiklik olarak görüyoruz.

Atatürk, Cumhuriyet dönemi, eğitim, II. Meşrutiyet, ilkokul, müfredat, millî tarih, Tarih.


Labels »  

Abstract
In the process of the Turkish educational history, history lesson began to take place within the curriculum according to the Maarif-i Umumiye Nizamnamesi passed in 1869. Earlier history classes had been taught as the history of Hanedan. After the Period of the Second Mesrutiyet the thought of national history in history education took the first place. This process continued even in the Republic Period. In these circumstances history classes seem to have been paid particular attention and have taken part in the compulsory elemantary school curriculums. For instance, in this article, especially in the schools of the Second Mesrutiyet history classes were given two hours a week for five years. And the subjects were paid great attention. In the present Turkey during the first seven years of eight-year compulsory elemantary school curriculum, history class is not included at all. However, history is briefly taught as part of social sciences. It appears to be a great problem and needs to be fixed immediately. Keywords: Atatürk, curriculum, education, elemantary school, history, national history, the Second Meşrutiyet.