Identity Search for the Kurds and Turkish Alienation
Kürtler’e Kimlik Arayışı ve Türk-Kürt Yabancılaşması


Kürtler’e Kimlik Arayışı ve Türk-Kürt Yabancılaşması

Osmanlı’nın bugünkü anlamda bir etnik meselesi olmamıştır. O dönemde Anadolu’nun etnik yapısı hakkındaki bilgileri Osmanlı Arşivi’nden öğreniyoruz. Bizim bu araştırmamızın sonuçları arşiv bilgileriyle aynı paraleldedir.

Cevdet Türkay, arşiv belgelerine dayanarak bize şu bilgileri vermektedir: “Büyük Türk soyu Orta Asya’dan Batı’ya göç etmiş, sayıları bini aşan boylar, oymaklar, aşiretler ve cemaatler bütünlüğü olan bir yapı arzetmektedir. Belge ve defterlerde, Kürd, Kürdî, Kürdlü, Kürdîler, Kürdler vb. isimler yer almaktadır. Adları Kürd, Kürdler, Karacakürd, Kirmanç olan oymak ve aşiretler dahi Türkmen’dir. Sonuç olarak, bütün oymak ve aşiretler Türk asıllıdır. Bu bilgiler Anadolu’da farklı bir kimliğin olmadığını ortaya koymaktadır. Bölgeler arası dengesizliklerin ortadan kaldırılması, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güvenlik ve huzurun sağlanması, milli şuuru güçlendirecek, milli devlet anlayışında etkin rol oynayacaktır. Böylece Atatürk’ün milli devlet anlayışına dayalı kurduğu T. C. Devleti çağdaş milletler seviyesine yükselecektir.


Labels »  

Abstract
The Ottomans did not have any ethnical problem in today’s sense. We gather information From Ottoman Archives as regards to the then ethnical structure in Asia Minor. As a matter of fact, the results of this reseach are in accordance with the information in the said archives. Mr. Cevdet Türkay gives us the following information based upon the documents in the archives: “Great Turkish Nation that migrated from Central Asia to the West had a structure composed of an integrity of tribes, clans, nomads and communities that number in thousands. In documents and books are mentioned such names as Kürds, Karacakürd, Kirmanc are Turkomen as well. Consequently, all the clans and tribes are of Turkish origin.” All this information is a clear evidence of the fact that there does not exist a different ethnical identity in Anatolia. That the interregional imbalances be removed and security and peace be established particularly in the Eastern and South-Eastern Anatolia will strengthen national conscience and play a significant role in the notion of national state. Thus the Turkish Republic founded by Atatürk upon the concept of national state will ascend the same level as the contemporary nations have.

Keywords »