APHORISM IN MEHMET EROĞLU’S NOVELS
MEHMET EROĞLU’NUN ROMANLARINDA AFORİZMALAR


Bu çalışmada aforizmalar, önce konusuna göre tasnif edildi; bunların yanında kitaplara ve konulara göre dağılımları istatistiksel olarak verildi. Bunlar ortaya konduktan sonra aforizmaların, Mehmet Eroğlu’nun romancılığındaki yeri belirlendi.

İnsanoğlu, yaşam süreci içerisinde hayat, aşk, korku, cesaret ve benzeri insanlığı ilgilendiren kavramlar üzerinde düşünceler üretmiş; daha sonra da bu düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak dile getirmiştir. Aforizmalar da bu düşünce süreci sonucunda ortaya çıkan sözlerin bir bölümünü oluşturan, felsefi derinliği olan sözlerdir.

Mehmet Eroğlu’nun romanlarına bakıldığında aforizma kullanımının oldukça sık olduğu görülmektedir. Bu çalışmada bu noktadan hareketle Mehmet Eroğlu’nun romanlarındaki aforizmalar üzerinde duruldu.

Bu çalışmada aforizmalar, önce konusuna göre tasnif edildi; bunların yanında kitaplara ve konulara göre dağılımları istatistiksel olarak verildi. Bunlar ortaya konduktan sonra aforizmaların, Mehmet Eroğlu’nun romancılığındaki yeri belirlendi.


Labels »  

Abstract
We, as humans, create opinions about the concepts that interest all of us like life, love,fear, and courage etc. Then we express these opinions orally or in texts. Aphorisms are apart of the consequences of this contemplation process and they have philosophicalprofundities.Mehmet Eroğlu uses a large number of aphorisms in his novels. In this article, aphorismsin his novels are examined. They are classified according to their themes. Their statisticaldistributions according to the books and themes are presented. Based on these data, thestatus of aphorisms in Mehmet Eroğlu’s novels are clarified and classified.

Keywords »