TBILISI UNDER OTTOMAN AND SAFAVID REIGNS (18TH CENTURY)
OSMANLI VE SAFEVİ HÂKİMİYETLERİNDE TİFLİS (XVIII. YÜZYIL)


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Günümüzde Gürcistan’ın başkenti olan Tiflis, Sasaniler tarafından kurulmuş,
VI. asırda Gürcülerin payitahtı olmuştur. Tarihi süreçte Kartli, Sasani,
Hazar, Bizans hâkimiyetinde kalan Tiflis, VII. yüzyılda Müslüman Araplar,
1069’da Selçuklu Türkleri tarafından fethedilmiştir. Ardından Gürcüler,
Harzemşahlar, Moğollar, Timurlular, Akkoyunlular ve nihayet Safeviler şehri ele
geçirmiştir. Safevi döneminde Gürcü beylerince yönetilen şehir, 1578 ve 1723’de
iki kez Osmanlı idaresine alınmıştır. Osmanlı yönetimi şehri sistemine dâhil
etmek için, 1728’de bir tahrir yaptırmıştır. Bu işlem sonucu meydana gelen tahrir
defterleri; şehrin gerek Safevi, gerekse Osmanlı idaresindeki sosyo-ekonomik
durumunu ve idari yapısını ortaya koymaktadır. Bu defterler temel alınarak,
Osmanlı ve Safevi belge ve kaynakları ile seyahatname ve araştırma eserlerden de
istifade edilerek, Tiflis’in XVIII. asrın ilk yarısındaki sosyo-ekonomik ve idari
yapısı ile kuruluştan günümüze gelişimi genel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Labels »  

Abstract
Tbilisi, the capital of Georgia, was founded by Sassanid, and became the capital ofGeorgia in 6th century. Tbilisi, having been under Karthli (Georgian), Persians,Khazar and Byzantine Empire reigns in the historical process, was conquered in 7thcentury by Muslim Arabs and in 1069 by Turks. The city was captured by SeljukTurks, Khwarezmshah, Mongol, Timurid, Aq Qoyunlu Turcoman and at last bySafavids. Being ruled by Georgian kings during Safavid period was captured byOttomans in 1578 and 1723. Ottoman administration carried out tahrir process inorder to include the city in its system. The tahrir notebooks note the city’s both socioeconomicand administrative structure under Savafid and Ottoman rule. This study isintended to investigate, in general, the socio-economic and administrative structure ofTbilisi and its development from its foundation until the present time, taking thosenotebooks as a base and utilizing Ottoman and Safavid documents and sources as wellas travel notes and research works.

Keywords »