REFÎ-I KÂLÂYÎ AND HIS GEÇME ÇUBUK POEM
Refî-İ Kâlâyî ve “Geçme Çubuk” Manzumesi


Kâlâyî'nin ailesine ilişkin bilgilerden sonra divanındaki 17 beyitlik “Berây-ı Geçme” başlıklı manzume değerlendirilmiştir. Manzumenin redifi olan “Geçme”, tütün çubuğu anlamındadır. Şair, şiirini bu konuya ayırmış ve enteresan imajlarla süslemiştir.

ÖZET

XVIII. yüzyıl şairlerinden Mehmed Emin Refî'nin hayatı, eserleri ve sanatı ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Bu çalışma ile şairin oğlu Ahmed Münib'in divanı ve divandaki bilgilerden hareketle Ahmed Münib'in de Ali Nuri adlı bir evlât sahibi olduğu tespit edilmiştir. Başbakanlık Arşivi kayıtlarından Ali Nuri'nin Posta ve Telgraf Nezareti'nde (PTT) görev yaptığı ortaya çıkarılmıştır. Kâlâyî'nin ailesine ilişkin bilgilerden sonra divanındaki 17 beyitlik “Berây-ı Geçme” başlıklı manzume değerlendirilmiştir. Manzumenin redifi olan “Geçme”, tütün çubuğu anlamındadır. Şair, şiirini bu konuya ayırmış ve enteresan imajlarla süslemiştir.


Labels »  

Abstract
Among the 18th century poets Mehmet Emin Refî's life, works and literary personality hasn't detailly dwell on. With this article, it is established that the Diwan of Ahmed Münib, son of Refî and from the Diwan, Ahmed Münib has got a son called Ali Nuri. According to archive documents, Ali Nuri worked for Post Office (PTT). After giving information about Kâlâyî's family, his 17-couplet “Berây-ı Geçme” poem was evaluated. “Geçme”, a word added to complete rhyme of poem, means a tobacco pipe in sections. Poet, allocated poem to this subject and adorned interesting image. Keywords: Kâlâyî, Divan Literature, Poem, Commentary, Tobacco Pipe.