ON THE NEW VERSION OF RİSALE-İ FELEKİYE
Risâle-i Felekiyye'nin Yeni Bir Nüshası Hakkında


315-324

ÖZET

XIV. yüzyıl ortalarında Abdullah ibn Muhammed Kiyâ el-Mâzenderânî tarafından kaleme alınan Risâle-i Felekiyye isimli eser, Ortaçağ İslâm dünyasında resmî muhasebe usulünün ilk örneklerinden-dir. Vaktiyle W. Hinz tarafından tek bir nüshaya dayanılarak yayınla-nan bu eser önemli hata ve eksiklikleri ihtiva etmektedir. Eserin ikinci bir nüshası Tahran'da Kitâbhâne-i Meclis'te nr. 6041'de kayıtlı bulunmak-tadır. Eserin yeni bulunan Tahran nüshası, müellif nüshası olmamakla birlikte, bazı hata ve eksiklikleri düzeltmemize yardımcı olmaktadır. Bundan sonra eser üzerine yapılacak çalışmalarda bu yeni nüshanın kullanılması araştırmacılara önemli kolaylıklar sağlayacaktır.


Labels »  

Abstract
Risala-ye Falakiyya written by ‘Abdallah ibn Muhammad Kiya al-Mazandarani sometime in the middle of the 14th Century, is one of the early samples of an official accounting in the middle age Islamic World. Walther Hinz published the the book depending on an only one version. Therefore this valuable work has many mistakes and missing parts. Another copy of the Risala is recorded with the number 6041 in the Library of Parlament (Kitabkhana-ye Majlis) in Teheran. This new version of the Risala considered to be the original copy helps us correct some mistakes and fill in some missings. In the future researchers will greatly benefit from this origional copy. Keywords: Abdallah ibn Muhammad Kiya al-Mazandarani, Risala-ye Falakiyye