THE DERVISH LODGES OF THE BEKTASHI ORDER IN RUSE: THE LODGES OF TAY HIZIR ALI BABA AND ALI BABA OF KHORASAN
Rusçuk’ta Bektaşî Tekkeleri: TAY HIZIR ALİ BABA VE HORASANÎ ALİ BABA TEKKELERİ


Rusçuk’ta bulunan Bektaşî tekkeleri arasında Tay Hızır Ali Baba ve Horasanî Ali Baba Tekkeleri de yer almaktadır.

Rusçuk’ta bulunan Bektaşî tekkeleri arasında Tay Hızır Ali Baba ve
Horasanî Ali Baba Tekkeleri de yer almaktadır. Kırsal kesimde kurulan
bütün Bektaşî tekkelerinde olduğu gibi bu tekkeler de birer çiftlik durumundaydı.
Zira tekkeler sahip oldukları tarla, bağ, bahçe, çayır, koru, mera,
değirmen ve kovanları ile başta büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
olmak üzere hububat üretimi, sebze-meyvecilik, bağcılık, arıcılık vs. gibi
faaliyetlerde bulunmuştur. Bu şekilde tekkeler hem kendi ihtiyaçlarını
karşılamış hem de elde edilen ürünlerin satışı yoluyla gelir elde etmiştir.
1826 yılı, Bektaşî tarikatı ve tekkeleri için bir dönüm noktası olmuştur.
Bu tarihte Yeniçeri Ocağı kaldırılmış ve ocak-tarikat arasındaki bağlantı
sebebiyle Bektaşî tekkeleri de lağvedilmiştir. Alınan kararlar gereğince diğer
Bektaşî tekkelerinde olduğu gibi adı geçen tekkelerin de malları müsadere
edilmiş ve tekke binaları yıktırılmıştır. Tekkelerin gayrimenkulleri ise
hazinenin menfaatleri dikkate alınarak iltizam ve satış yoluyla değerlendirilmiş
ve gelirleri Mukataat Hazinesi’ne teslim edilmiştir.


Labels »  

Abstract
The Tay Hızır Ali Baba and Horasani Ali Baba dervish lodges are two ofBektashi dervish lodges of Ruse. As it was the case for all the Bektashi dervishlodges founded in the countryside, these lodges had also the outlook of a farm sincein the lands under their ownerships, such as farms, vineyards, orchards, pasturesand groves and in the mills and beehives they were engaged in beekeeping,husbandry, viniculture, grain agriculture and vegetable, and fruit growing. In thisway the orders managed to meet their own needs on the one hand, and obtainedrevenues through the sale of the products they produced, on the other hand. Theyear 1826 became a turning point for the Bektashi order and the lodges. In thatyear the Yeniçeri corps were abolished and the lodges of the order, in order toeradicate the relation between the corps and the order, were closed down. In complywith the stipulations of the new regulation, the assets of the lodges were confiscatedand their buildings were pulled down, which was also true for all other bektashidervish lodges. As to the immovables of the lodges, they were either sold or farmedout and the revenues obtained accrued the mukataat treasury, a measure stipulatedby the state interests.

Keywords »