S‘İB-İ TEBRÎZÎ AND HIS TURKISH POEMS
Sâ’ib-İ Tebrîzî Ve Türkçe Şiirleri


Bu çalışma ile, Sâ’ib-i Tebrîzî'nin Türkiye, Azerbaycan ve İran'da yapılan üç farklı yayımı Türk okuyucusunun dikkatine sunulmuştur. Türkiye'de bilinme-yen Türkçe 4 gazel ile bir beyit de Türk ilim âlemine tanıtılmıştır.

ÖZET

Sâ’ib-i Tebrîzî, yazdığı Farsça eserlerle İran edebiyatında birinci de-recede yer işgal eden Türklerden biridir. Sebk-i Hindî'nin önemli temsil-cilerindendir. İran'dan ziyade Hindistan, Afganistan ve Türkiye'de şöhret kazanmış, büyük üstat olarak tanınmış ve muakıplar bulmuştur. Farsça şiirlerinin yanında Türkçe şiirler de yazan Sâ’ib, XVII. asrın en önemli şâirlerindendir. Ancak Türkçe şiirleri, Farsça şiirlerine nazaran oldukça azdır. Bu şiirler gerek kemiyet, gerekse mahiyet yönünden Farsça şiirle-rinden oldukça farklıdır. Türkçe şiirlerin büyük çoğunluğu, Nevâî , Fuzûlî, Habîbî ve Hatâî'ye nazire olarak yazılmıştır. Bu çalışma ile, Sâ’ib-i Tebrîzî'nin Türkiye, Azerbaycan ve İran'da yapılan üç farklı yayımı Türk okuyucusunun dikkatine sunulmuştur. Türkiye'de bilinme-yen Türkçe 4 gazel ile bir beyit de Türk ilim âlemine tanıtılmıştır.


Labels »  

Abstract
Saib-i Tebrizi is one of the most important Turkish poets in the Persian Literature through his Persian works. He is one of the important exponents of the Sebk-i Hindî style. He was famous in India, Afghanistan, and Turkey rather than in Iran. He was regarded as a great teacher and he had a number of followers. Together with his Persian poems, he also wrote Turkish poems. Howewer, his Turkish poems is fewer than those in Persian. These poems are very different from those by Persian poets in respect to quantity and nature. Most of his Turkish poems were composed as parallel to poems by great poets such as Nevâî, Fuzûlî, Habîbî, and Hatâî. With this study, three different works about Saib-i Tebrizî in Turkey, Azerbaijan, and Iran are presented to the readers' attention. His four gazels and one beyt unknown in Turkey are introduced. Keywords: Saib-i Tebrizî, Turkish poems, Turkish, gazel