DEFENCIVE PRECAUTIONS IN TRIPOLI AT THE END OF THE XIXTH CENTURY: THE PROJECT OF GOLTZ PASHA
XX. YÜZYIL SONLARINDA TRABLUSGARB'DA SAVUNMA TEDBİRLERİ VE GOLTZ PAŞANIN LÂYİHASI


Osmanlı Devletinin artık kara bağlantısının bulunmadığı ve 1885'lerden itibaren de İtalyan faaliyetlerinin arttığı bir ortamda II. Abdülhamid Trablusgarb yerli halkını teşkilatlandırarak tedbirler alma yoluna gitmişti. İşte bunlardan biri de, bu tarihlerde Osmanlı Devletinde “Mekâtib-iAskeriyye Umum Müfettişi” olarak vazife yapan Yaver-i Ekrem Mirliva Goltz Paşanın buranın müdafaası için tanzim ettiği lâyihasıdır.

Devletlerarası dengelerin aleyhimize değiştiği XIX. yüzyılda Fransızlar, 1830'da Cezayir'i, 1881'de de Tunus'u İşgal ettiler. Bunun üzerine II.Abdülhamid, Trablusgarb'a kuvvet sevk edip Fransızların bu toprakları da işgal etmelerine engel olmak için, güvendiği vali ve komutanları buraya göndererek bazı tedbirler aldı. Bir süre sonra 1882'de İngilizler Mısır'ı işgal ettiler. Ancak bu tarihlerde İtalyanların Trablusgarb üzerindeki talepleri ve bu yolda çalışmalara başlaması, Osmanlı-Fransız ilişkilerinin düzelmesine sebep oldu.

Osmanlı Devletinin artık kara bağlantısının bulunmadığı ve 1885'lerden itibaren de İtalyan faaliyetlerinin arttığı bir ortamda II. Abdülhamid Trablusgarb yerli halkını teşkilatlandırarak tedbirler alma yoluna gitmişti. İşte bunlardan biri de, bu tarihlerde Osmanlı Devletinde “Mekâtib-iAskeriyye Umum Müfettişi” olarak vazife yapan Yaver-i Ekrem Mirliva Goltz Paşanın buranın müdafaası için tanzim ettiği lâyihasıdır.

Goltz Paşa, Padişah'ın isteği üzerine hazırladığı ve ekte aynen verdiğimiz lâyihasını bir müzekkire ile beraber 4 Nisan 1885'te saraya takdim etti. Çeşitli tedbirler içeren bu rapor daha sonra komisyonda görüşülüp gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla irâdesi çıkarılmış ve kısmen uygulanmıştır. Bu dönemde ve daha sonraları yapılan savunmalarda bu raporun ve çalışmala- rın etkili olduğu anlaşılıyor.


Labels »  

Abstract
In the XIXth century, Ottoman lands in North Africa was gradually invaded by the French. Ottoman Sultan Abdulhamid II took some measures against this occupation by sending his most trusted governors and commanders to prevent the French from occupying these lands. In 1882, the English had seized Egypt. But, at this time, the demands of Italians regarding Tripoli caused an improvement in Ottoman-French relations. As the Ottoman State didn't have the land connection with Tripoli any more since 1885 on the activities of Italians had been increasing. Trying to organize the local people of Tripoli, the Sultan made his Brigadier-General Goltz Pasha, Inspector General of Military Schools in the Ottoman State at this time, to prepare plans fo defending this threatered region. Goltz Pasha submitted his project on April 4th, 1885 together with a memorandum. This report, was discussed in the related commission and after some arrangements, was approved by the Sultan.

Keywords »