THE TURKISH TRANSLATION AND ANNOTATIONS OF SA‘DI-I ŞIRAZI'S 'BOSTAN'
SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ'NİN BOSTAN İSİMLİ ESERİNİN TÜRKÇE TERCÜME VE ŞERHLERİ


XX. yüzyılın başlarına kadar özellikle Gülistân bir kısım İslâm ülkelerinin medreselerinde Fars dili ve edebiyatı öğrenimi için bir ders kitabı olarak da kullanıldı. Bu eserler aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde de aynı maksatla kullanılmış, bu durum XX. asrın başlarına kadar devam etmiştir.

Sadi İran'ın yetiştirdiği en büyük ve en önemli simalardan biridir. O, özellikle her biri tamamıyla farklı eser olmasına rağmen birbirinin kardeşi olarak telakki edilen Gülistân ve Bostân isimli eserleriyle hem Doğu'da hem de Batı'da ün yaptı. Bu iki eser, yazılışından beri özellikle İslâm âleminde zevkle ve takdirle okundu. Hatta XX. yüzyılın başlarına kadar özellikle Gülistân bir kısım İslâm ülkelerinin medreselerinde Fars dili ve edebiyatı öğrenimi için bir ders kitabı olarak da kullanıldı. Bu eserler aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde de aynı maksatla kullanılmış, bu durum XX. asrın başlarına kadar devam etmiştir.

Eserde bulunan bir çok nâdir kelime, tabir ve mazmunlar ile zarif ve ince nükteler İranlı olmayanlar için olduğu kadar, bizzat İranlılar için de anlaşılması güç bir mahiyet arzeder. Bu güçlük tabiatiyle İranlı olmayanlar için daha çoktur. Hem bundan dolayı hem de medreselerde okutulması sebebiyle eskiden beri Bostân'a dair diğer dillerde olduğu gibi bir çok Türkçe tercüme ve şerhler yazılmıştır. Bu çalışmada önce Bostân, daha sonra Türkçe tercüme ve şerhleri ile Bostân'ın daha iyi anlaşılması için yazılan Türkçe sözlük hakkında bilgi verilmiştir.


Labels »  

Abstract
Sadi being one of the most celebrated poets of Iran, has a significent place in the world literature. Sadi's fame rests on his celebrated works called Gülistan and Bostan, which were two different works though they were considered as twins. Gülistan was also of use in the instruction of Persian language and literature at colleges of some Muslim countries, including Ottoman Empire. Some archaic words in the work however present difficulties not only to the foreign students of the work but also to Iranians. As a textbook taught at colleges mentioned above, there are several Turkish translations and interpretatihons of it. In this article the Bostan was dealt with and then its Turkish translations and annotations and a Turkish dictionary prepared to facilitate its understanding.

Keywords »