TEACHERS’ ASSOCIATIONS: START OF THE SOCIAL SOLIDARITY IDEA IN TEACHING PROFESSION IN TURKEY (1908-1914)
Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinde Sosyal Dayanışma Fikrinin Doğuşu: MUALLİM CEMİYETLERİ (1908-1914)


Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz 1908) toplumda canlı bir tartışma ortamı başlatmış; aydınlar, öğretmenler, öğrenciler, çeşitli meslek mensupları ilk iş olarak siyasal partiler, demokratik meslek örgütleri kurma yoluna gitmişlerdir.

Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan II. Meşrutiyet’in ilanı
(23 Temmuz 1908) toplumda canlı bir tartışma ortamı başlatmış; aydınlar,
öğretmenler, öğrenciler, çeşitli meslek mensupları ilk iş olarak siyasal partiler,
demokratik meslek örgütleri kurma yoluna gitmişlerdir. Bu çalışma, gerek
söz konusu örgütlerin doğup gelişmesine etki eden sebepleri, gerekse bunların
takip ettikleri politikaların tesir düzeyini tespit etmek amacıyla kaleme
alınmıştır. Araştırmanın temel varsayımı çalışan kitlenin kamusal hayatta
boy göstermelerinin, yakın tarihimizi tanımlayan en belirli ölçülerden biri
hâline gelmiş olmasıdır. Toplumsal yapıya ilerici etkide bulunan 1908
İhtilali’nden hemen sonra kurulmaya başlanan öğretmen örgütleri, devlet
memurları arasında meslekî birlik ve dayanışma bilincinin, başka bir ifadeyle
sendikacılık ruhunun doğmasında başlangıç noktası olmuşlardır.
1918’den itibaren kurulacak olan uzun soluklu öğretmen örgütleri, Meşrutiyet
döneminde kurulan bu ilk cemiyetlerin mirası üzerine inşa edilmiştir.


Labels »  

Abstract
Declaration of the Second Constitutional Monarchy (23rd of July 1908) in theOttomans, which can be considered as one of the important cornerstones ofTurkish history, initiated a lively discussion medium in the Ottoman society andintellectuals, teachers, students and people from different occupational backgroundsstarted to found parties and democratic civil associations. This study aims todetermine both the reasons for the development of such associations and also levelsof effect of their policies. The basic assumption of the study is that public servantswere one of the most important factors that determine the country’s near future.Teachers’ associations started to be found just after the 1908 Revolution and had aprogressive effect on societal structure, was the starting point for professionalassociation and solidarity consciousness; in other words spirit of unionism amongpublic servants. Long lasting teachers’ associations were built on the heritage ofthese initial organizations founded in the constitutional monarchy periods.

Keywords »