Bilal Kemikli

Bilal Kemikli

Bayramî-Melâmî Şâir: Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi
 
01 Aralık 2002
Başta Divan'ı içerisinde değerlendirilen kasidelerinde olmak üzere, Müfîd ü Muhtasar ve...