COMPASSION AS A THEME IN ALİ EKREM’S POEMS
ALİ EKREM’İN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMİ


Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın torunu için yazdığı mersiyede görülen merhamet temi, daha sonraki yıllarda birçok şair tarafından çeşitli toplumsal yaraları işaret etmek, kolektif bir duyarlık oluşturmak için işlenir.

Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın
torunu için yazdığı mersiyede görülen merhamet temi, daha sonraki yıllarda
birçok şair tarafından çeşitli toplumsal yaraları işaret etmek, kolektif bir duyarlık
oluşturmak için işlenir. Tevfik Fikret, Mehmet Âkif gibi kudretli şairlerin
yanı sıra İsmail Safa, Mehmet Emin gibi ikinci derece şairlerin de bu teme
başvurmalarıyla birlikte Türk edebiyatında Servet-i Fünûn ve Meşrutiyet
dönemlerinde merhamet duygusu üzerinde duran şiirler gittikçe artmaya
başlar. Bu açıdan incelenebilecek bir şair de Ali Ekrem’dir. Onun şiirlerinde;
hem toplumun/günlük hayatın kıyısında kalmış kimselere hem de diğer
canlılara, hayvanlara ilişkin trajik ve merhamet uyandıran enstantanelere yer
verildiğini görmek mümkündür. Bu çalışmada Ali Ekrem’in “merhamet”
temini içeren şiirleri; “fakirler”, “hastalar”, “fizikî engelliler”, “geçinmek için
zor şartlarda çalışanlar”, “alkol bağımlıları” ve “hayvanlar” olarak altı
başlıkta incelenmiştir.


Labels »  

Abstract
The theme of compassion, which is seen in one of the first remarkable examples ofnew Turkish poetry, the Marthiya (Funeral Elegy) that Akif Pasha wrote for hisgrandson, has been used to point out various social wounds, to create a collectiveresponsiveness by many poets in later years. In Turkish poetry during Servet-iFünun and Constitutional Periods, poems focusing on sense of compassion started toincrease gradually after Tevfik Fikret, Mehmet Âkif, the mighty poets, as well asİsmail Safa, Mehmet Emin, second degree poets used this theme. Ali Ekrem is apoet who can be reviewed in this context. It is possible to see people, who are at theedge of community/daily life, as well the tragic and pitiful incidents related to otherlife forms, animals in his poems. In this study, Ali Ekrem’s poems with the theme ofcompassion is evaluated under six titles, which are "poor", "patient", "physicallydisables", “people working under hard conditions to make a living wage”, “alcoholabusers” and “animals.”

Keywords »