AN ANALYTICAL WORK ON AKHMED FAKIKH AND HIS POEMS
AHMED FAKİH VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Eski Anadolu Türkçesinin gelişim seyri içinde XIII. yüzyıl şair ve yazarlarının önemli bir yeri vardır.

Eski Anadolu Türkçesinin gelişim seyri içinde XIII. yüzyıl şair ve yazarlarının önemli bir yeri vardır. Bir taraftan İran kaynaklı şiirlerin etkisiyle Divan edebiyatının başladığı, diğer yandan Ortaasya'dan iti-baren uygulana gelen Halk şiiri özelliklerinin etkisini sürdürdüğü bu geçiş sürecinde, Selçuklu sarayında edebiyat dilinin Farsça olarak uygu-lanması Türkçe yazılmış eserlerin değerini bir kez daha arttırmaktadır.


Labels »  

Abstract
The 13th Century authors and poets have an important role in the development of the Old Anatolian Turkish. In this transition period -during which the period of Divan Literature started under the influence of the poems that originated from Persia on the one hand and the influence of the folk poetry which was being applied since Middle Asian on the other- the usage of Persian as the language of the Seljukian Palace once more increased the value of the works of art written in Turkish.

Keywords »