Halk ve Divan Şiirinde Cinas Sanatının Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme


Halk ve Divan Şiirinde Cinas Sanatının Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme

Gerek manzum gerek mensur bir eserin edebî sayılabilmesi için onda edebî sanatların kullanılmış olmasının önemli bir yeri vardır. Edebî sanatlar yerinde ve ustaca kullanıldığı takdirde metnin anlamını zenginleştirir, sesini güzelleştirir, okuyucuda kalıcı bir tesir uyandırır. Zaten edebî eserlerin amacı da budur. Asırlardır dilden dile, elden ele dolaşan, gönüllerde taht kuran eserlerde konunun ehemmiyeti, müellifinin şahsiyeti kadar az veya çok edebî sanatların kullanılmış olmasının da büyük rolü vardır.

Edebî sanatlar genel olarak lâfzî ve manevî olmak üzere ikiye ayrılır. Manevî sanatlar düşünceye, tahayyüle, bilgiye ve yapıya bağlı olarak gerçekleştirilir. Tenasüb, teşhis ve intak, cem, istifham, telmih, leff ü neşrr... vb. sanatlar bu gruptandır.