TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK DERGİCİLİĞİN MESELELERİ ÇALIŞTAYI RAPORU


Son yıllarda sosyal bilimler alanındaki akademik dergilerin sayısının çok hızlı artması nitelik bakımından bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Dergilerde yayınlanan makalelerin niteliği, hakemlik, editörlük ve indeks aboneliği konusunda ciddi aksaklıklar görülmektedir.

Son yıllarda sosyal bilimler alanındaki akademik dergilerin sayısının çok hızlı artması nitelik bakımından bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Dergilerde yayınlanan makalelerin niteliği, hakemlik, editörlük ve indeks aboneliği konusunda ciddi aksaklıklar görülmektedir. Yazarlık, hakemlik ve editörlük süreci, indekslerde yaşanan problemlerin alanın ilgili araştırmacıları tarafından konuşulması, tartışılması gerektiği düşünülmüş ve bu ihtiyaçla bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu amaçla, Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi tarafından 13 Mart 2020 tarihinde “Türkiye’de Sosyal Bi- limlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri” başlıklı bir çalıştay yapılmıştır. Çalıştay beş oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Birinci oturumda editörlük süreci ve editörün problemleri, ikinci oturumda hakemlik süreci ve bu sü- reçte yaşanan sorunlar, üçüncü oturumda sosyal bilimler dizinleri ve dergi- lerin dizinleme esaslarıyla ilgili problemleri, dördüncü oturumda Tür- kiye’de sosyal bilimler dergilerinin durumu ve intihal meselesi konuşulmuş, çalıştay sonuç ve değerlendirmelerin aktarıldığı kapanış otu- rumu ile sona ermiştir.

Bu yazıda çalıştayda sunulan bildirilerin –oturumlardaki konuşma sı- rasıyla- içeriklerinden özetle bahsedilecek, araştırmacıların teklif ve değer- lendirmeleri belirtilecek ve yazının sonunda katılımcıların dile getirdikleri, tespit, teklif ve öneriler ilgili kurum ve makamların değerlendirmesi için daha kısa olarak maddeler halinde sunulacaktır.