CERR-NAME OF GAZÂLÎ, BROTHER THE MAD
DELİ BİRADER GAZÂLÎ’NİN CERR-NÂME’Sİ


Gazâlî’nin eski şiir mecmualarında rastlanan manzumeleri on altıncı asrın günlük hayatından mühim izler taşır. Cerr-nâme de bunlardan birisidir.

Gazâlî’nin eski şiir mecmualarında rastlanan manzumeleri on altıncı asrın günlük hayatından mühim izler taşır. Cerr-nâme de bunlardan birisidir. Bu yazıda manzumenin hangi sebeplerle yazıldığı üzerinde du- rulmuş, Osmanlı şiirinde “cerr” kavramı çerçevesinde oluşan birikim tanı- tılmış, metinde dikkat çeken kimi noktaların açıklamalarına yer verilerek, nesre çevirisiyle birlikte Cerr-nâme’nin metin yayımı yapılmıştır.


Labels »  

Abstract
In this article, the text of cerr-nâme of Gazâlî is prepared along with its prose. First, it explaines why Gazâlî wrote poem, and the concept of “cerr” in the Ottoman poetry. Then some important points were pointed out.

Keywords »