RAHÎKÎ AND HIS POEMS
RAHÎKÎ [Ö. 953/1546] VE ŞİİRLERİ


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Bu makalede, on altıncı asır şairlerinden Rahîkî’nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilmiş, mecmualardan derlenen şiirlerinin tenkitli metni sunulmuştur. Ayrıca metinde geçen bazı noktalar açıklanmaya çalışılmıştır.


Labels »  

Abstract
In this article has been given informations about Rahîkî who was one of the poets ofsixteenth century and his literary personality. Also it has been prepared critical editions ofthe Rahîkî’s poems which has been collected from mecmuas. Beside, some points in texthas been explained.

Keywords »