Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

ABDÎ MEVLİDİ
ABDÎ’S MAWLID


Hz. Muhammed’in doğumunu, üstün vasıflarını, hayatındaki önemli olayları ve vefatını konu edinen mensur örnekleri olmakla birlikte çoğunlukla manzum yazılan eserlere mevlid adı verilir.

Hz. Muhammed’in doğumunu, üstün vasıflarını, hayatındaki önemli
olayları ve vefatını konu edinen mensur örnekleri olmakla birlikte çoğunlukla
manzum yazılan eserlere mevlid adı verilir. Mevlid, Türk edebiyatında diğer
Müslüman milletlerin edebiyatlarından daha fazla ilgi görmüştür. Bunda
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı mevlidinin önemli bir payı vardır.
Süleyman Çelebi’nin eseri, sehl-i mümteni sayılabilecek üslubu ile pek çok
mevlid üzerinde müessir olmuştur. Makalenin konusu olan Abdî Mevlidi
hakkında kaynaklarda eksik ve bazı yanlış bilgiler vardır. Dört nüshası tespit
edilebilen bu eser, 241 beyit olup aruzun iki farklı kalıbı kullanılarak ve
kaside-mesnevî nazım şekillerinin özelliklerine uygun olarak yazılmıştır.
Hem tercih edilen aruz kalıpları hem de kaside tarzında yazılan kısımlarıyla
Türk edebiyatında kaleme alınmış pek çok mevlidden ayrılmaktadır. Bu
makalede mevlid türü ile ilgili kısa bir girişten sonra daha önce yayımlanmamış
olan Abdî Mevlidi’nin özellikleri üzerinde durulacak ve eserin tenkitli
metnine yer verilecektir.


Etiketler »  

Abstract
Although there are several prose samples that mention the birth, high caliber,important events during the life and death of The Prophet; the work which is mostlywritten as poetic are called mawlid. Mawlid has attracted more attention in Turkishliterature when compared with the literature of other Muslim nations. SuleymanChelebi’s Vesiletü’n-Necat, a famous mawlid, has a considerable effect on this. Thework of Suleyman Chelebi, with its almost impossible style, has been very effectiveon several mewlids. There is incomplete and partly wrong information about thesubject of this article, Abdi Mevlidi, in the resources. Only four copies of this workwere determined, and it consists of 241 couplets, written by using two different formsof prosody expedient with the poetic characteristics of eulogy-masnavi. It is differentfrom many mawlids written in Turkish literature with its preferred prosodytemplates and its parts written with eulogy style. This article, after a shortintroduction about the form of mawlid, will focus on the characteristics of AbdiMevlidi, which has never been published before, and the reviewed text of the workwill be covered.

Keywords »