Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

XV. YY. ŞAİRİ TÂLİ’Î’NİN MISIR KASİDESİ
15th Century Poet Tali’i’s Egypt Qasıda


Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler başta olmak üzere dönemin diğer kaynaklarında da adı geçen önemli ve dîvân sahibi önemli bir şairdir.

Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler

başta olmak üzere dönemin diğer kaynaklarında da adı geçen önemli ve dîvân sahibi

önemli bir şairdir. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) döneminde hazine kâtipliğine

atanan şair, II. Bayezid (1481-1512) döneminde Şehzâde Mahmûd’un defterdarı

olarak görev yapmış ve Yavuz Sultân Selîm (1512-1520) döneminde ise Yeniçeri

kâtipliği görevlerinde bulunmuştur. Kaynaklarda kendisinden ve şiirinden

sitayişle bahsedilmesine ve dîvân sahibi olduğu söylenilmesine rağmen bugüne kadar

şiirleri ortaya çıkmamış ve eserinin herhangi bir nüshasına rastlanılmamış olan

Tâli’î’nin tarafımızdan yapılan çalışmalar neticesinde Türk.e Dîvân nüshasına ulaşılmıştır.

Yayım aşamasında olan dîvânında yer alan Mısır redifli kasidesi de bu makalenin

konusudur. Yavuz ile birlikte Mısır seferine katılan şair -muhtevadan anlaşıldığı

kadarıyla- şiirini Mısır’ın fethedilmesinin hemen ardından söylemiştir. Büyük

ihtimalle söylediği son kaside veya onlardan biridir. Zira şair sefer dönüşünden kısa

bir süre sonra, 925/1519 tarihinde vefat etmiştir. Makalede Tâli’î ve Türk.e Dîvân

nüshası hakkında bilgi verilerek, kasidenin muhtevası üzerinde durulacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Tâli’i (d. 925/1519) is diwan holder poet, who is mentioned chiefly in the tezkires, which are the primary sources of classic Turkish literature, and other sources. The poet was appointed as the treasury clerk in Mehmed the Conqueror’s reign (1451-1481). He worked as the treasurer to Prince Mahmud, in Bayezid II’s reign. (1481-1512) Then he became a janissary clerk in Selim I’s reign. (1512-1520). Even though sources praise his poems and him and claim that he was a diwan holder, his poems were not unearthed and copies of his works could not been found up until this day. Thanks to our studies, his Turkish Diwan copy is found. This article deals with his Egypt rhymed poem that can be found in his diwan, which is about to be published. The poet who joined the expedition of Selim I’s to Egypt, according to his works’ contents, wrote his poems immediately after the conquest of Egypt. Most probably this was his last poem. For he died in 925/1519 after the expedition. In this paper, information about Tâli’i and his Turkish diwan copy, contains of its contents will be studied.

Keywords »