Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

KLASİK TÜRK EDEBİYATI’NDA BİR DEYİM: TER DÜŞMEK
AN IDIOM IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE ‘TER DÜŞMEK’


Deyimler, bir dilin söz varlığı hazinesini belirlemede önemli bir göstergedir. Edebî eserler, aynı zamanda sanat eseri olma kimliğiyle içerisinde birçok mecazî unsura yer verir. Deyimler de mecazî kullanımlara elverişli oldukları için hemen her asra ait edebî eserlerdeki ortak yön olarak kendisini gösterir.

Deyimler, bir dilin söz varlığı hazinesini belirlemede önemli bir göstergedir. Edebî eserler, aynı zamanda sanat eseri olma kimliğiyle içerisinde birçok mecazî unsura yer verir. Deyimler de mecazî kullanımlara elverişli oldukları için hemen her asra ait edebî eserlerdeki ortak yön olarak kendisini gösterir. Özellikle klasik Türk şairleri, eşsiz bir çağrışım dünyasına kapı araladıkları beyitlerinde deyimlere sıklıkla yer vermişlerdir. Bu deyimlerden ait olduğu asırda kullanım yaygınlığına sahip bazıları günümüze kadar ulaşamamış, unutulup gitmiştir. İşte birbirinden ilginç anlamları bünyesinde barındıran “ter düşmek” deyimi bu tür örnekler arasındadır. Bu makalede, Türk ve Fars edebiyatlarının etkileşiminden hareketle “ter düşmek” deyiminin anlamı ortaya koyulmaya çalışılacak, klasik edebiyatın çeşitli asırlarından örnekler verilecektir. Böylece “ter düşmek” deyiminin klasik edebiyattaki tarihî süreci ortaya konulacaktır.


Etiketler »  

Abstract
The idioms are a crucial indicator to determinate the word riches of a language.Literary works include various metaphoric materials because they are artful works inthe same way. The idioms also show itself as common side in the literary works ofevery century because they are suitable for metaphoric usages. Especially classicalTurkish poetries often use the idioms in the their couplets that each one is a samplefor a connotation world. Some of this idioms which were used in the relating centuryweren’t reached today and it was forgot. Whereat the idiom “ter düşmek (to beaffected, to be displeasured, to be hurt, to be angry)”, which has been to interestingmeanings, is among this type samples. In this article, firstly, meaning of the idiom“ter düşmek” is cleared acting from interaction of Turkish-Persian literatures, then,the samples are given from Classical Turkish Literature’s various centuries. Thus,the historical process of the idiom “ter düşmek” in the Classical Turkish Literature isanalyzed.

Keywords »