Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

İSMAİL SAFA’NIN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMASI
THE THEME OF MERCY IN THE POEMS OF İSMAİL SAFA


Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

İsmail Safa’nın şiirlerinde “merhamet” teması önemli bir yer tutar. İsmail
Safa; ihtiyarların, genç kız ve kadınların, çocukların ve fizikî engellilerin
mağduriyetini dramatik bir üslûpla ifade etmektedir. Şair; toplum
içerisindeki bazı kişilerin, mağdurların sorunları karşısında duyarsızlaşmalarına
karşın bazı kişilerinse oldukça duyarlı ve vicdanlı davrandıklarına
dikkat çeker. O, merhamet temalı şiirlerini çoğunlukla manzum
hikâye formuyla yazmıştır. İsmail Safa, manzum hikâye formuyla yazdığı
şiirlerinde, şiir ve hikâye ile birlikte tiyatroya özgü anlatım tekniklerinden
de yararlanır. Örneğin Mağdure-i Sevda eserinde mağduriyetini işlediği
genç kıza duygularını ve yaşadığı ızdırapları “ben anlatıcı”yla aktartarak
lirizmi güçlendirir. Bu şiirdeki mağdur genç kız aracılığıyla o dönem Türk
toplumundaki kadın erkek eşitsizliğine dikkat çeker. Kişilerin mağduriyetinin
psikolojik ve sosyolojik nedenleri üzerinde de durur. Zaman zaman
mağdur kişiler aracılığıyla toplumsal eleştiri de yapar. Kendisi küçük yaşta
yetim kaldığı için çocukların yaşadıkları acıları ve duygularını ustaca tahlil
etmektedir. Oldukça hassas bir mizaca sahip olan İsmail Safa toplum
içerisinde mağdur edilen yaşlıların mağduriyetine yer verir; onların mağduriyetlerinin
nedenlerini açıklar. Şair, fizikî engelli ya da yetersiz oluşun
kişinin hayata bakışını olumsuz etkileyişini çeşitli yönleriyle işlemektedir.


Etiketler »  

Abstract
The theme of “mercy” keeps a very crucial place in the poems of İsmail Safa. The poetstates the damnifications of elderly people, young girls, women, children and disabledpeople in a dramatic way. The poet draws attention to the issue of how people can beignorant to the problems of those people who are disadvantaged within the society, inspite of this fact some people can be very sensitive and conscientious. The poet haswritten the poems having the theme of mercy mostly the way of stories in verses. Henarrated in verse form, poetry, poetry and narrative techniques with the advantage of thetheater-specific expression. For example, in his book Victims of Love (Mağdure-iSevda) committed by the victim experienced the pain and the feelings of a young girl,"I am the narrator of" strengthen the language by expressing lyricism. This poem younggirls victimized by inequality of men and women in Turkish society draws attention tothat period. Victimization of people in the stands on the psychological and sociologicalreasons. From time to time by the victim who makes social criticism. He is orphaned ata young age that they live for the pain and feelings of children are skillfully analyzed.Ismail Safa has quite a sensitive temperament of victimization of the elderly in thecommunity gives the victim, explain the reasons for their victimization. Poet, physicaldisabilities, or insufficient to affect the various aspects of its occurrence, the personoperates a negative view of life.

Keywords »