FENARÎZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ VE DİVANI
FENARİZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ AND HIS DİVAN


Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, XVI. yüzyılda yaşamış âlim şairlerimizdendir. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, önce İstanbul'da Hadım Ali Paşa Medresesi'ne, sonra Bursa'da Sultan, 919 (1513)'da da Sahn-ı Seman Medresesi'ne müderris oldu.

Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, XVI. yüzyılda yaşamış âlim şairlerimizdendir. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, önce İstanbul'da Hadım Ali Paşa Medresesi'ne, sonra Bursa'da Sultan, 919 (1513)'da da Sahn-ı Seman Medresesi'ne müderris oldu. Bu görevlerinden sonra, önce kazasker, daha sonra şeyhülislâmlık makamına yükseldi. Kaynaklar, Fenarîzade Muhyiddin Çelebinin âlim ve iyi bir şair olduğunu belirtirler. Biz şiirleri üzerinde yapmış olduğumuz araştırma ve incelemelerimizde, bu zatın devrin şairleri arasında zikredilmeye değer güzellikte şiirler yazdığını gördük. Eserlerinde mecaz, kinaye, teşbih, istiare, cinas gibi sanatları kullanmış ve bu sanatları icra ederken hiç kendini zorlamadan, şiirlerini gayet ustalıkla dilinden döküvermiştir. Dili devrine göre oldukça sade; orijinal hayalleri, âşıkane edası, tasavvufa ait bilgisi, şiirlerindeki samimi ifadeleri ile çağdaşı olan divan şairleri arasında müstesna yerini almıştır. Makalemizin esas konusunu teşkil eden şiirleri, özellikle divanından seçtiğimiz gazel ve kasideleri, onun şiiri hakkında bize fikir verebilecek niteliktedir.


Etiketler »  

Abstract
Fenarizade Muhyiddin Çelebi is one of our scientist-poets who lived in the16th century. After he completed his higher education, he became a teacher in the theological scholls of İstanbul, Bursa and Semaniye. After these position he was prometed to the position of chief judge first, and then Sheikulislam, the highest religious state authority. Sources indicate that Fenarizade Muhyiddin Çelebi is a good scientist and poet. During our research and examinations on his poems, we have noted that he, among the poets of the era, has written beautiful poems worth to bo recorded. He has used methods such as metaphore, allusion, comparison, pun in his poems and he has used them with great subtlety and without forcing himself. His language is very simple compered with the one used in his era and he was given a special place among the poets of the classical school through his origial imagination, loving behavior, knowledge of mysticism, cordial experission. His poems which are the basis of our article, especially lyric poems and eulogies that we have chosen from his collection, give us an idea on his poetry.

Keywords »