Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 23 - Güz 2010 / Yıl 11, Sayı 23

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 23TKİ Dergisi

Vakfiyesi Kayıp Bir Vakıf: KÖPRÜLÜ AİLESİ VAKIFLARINDAN AMCA HASAN AĞA VAKFI
WAQF WHICH ITS WAQFIYE IS LOST: OF THE KÖPRÜLÜ FAMILY WAQFS AMJA HASAN AGHA WAQF
Türk kültürü incelemeleri dergisi
OSMANLI DEVLETİNDE GAYRİMÜSLİM OKULLAR (Eğitim-Yönetim-Denetim)
THE SCHOOLS OF NON-MUSLIM COMMUNITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE (EDUCATION-ADMINISTRATION- INSPECTION)
Türk kültürü incelemeleri dergisi
OSMANLI DEVLETİ’NİN TARİKATLARI DENETLEME SİYASETİ VE MECLİS-İ MEŞÂYİH’İN BİLİNEN; ANCAK BULUNAMAYAN İKİ NİZAMNÂMESİ
THE CONTROL POLICY OF OTTOMAN STATE ON THE SUFI ORDERS AND TWO REGULATIONS OF THE SUFI SHEIKHS COUNCIL KNOWN BUT COULD NOT BE FOUND
Türk kültürü incelemeleri dergisi
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE HANÇER VE FİGÂNÎ’NİN HANÇER REDİFLİ KASİDESİ ÜZERİNE
ON DAGGER IN THE CLASSICAL TURKISH POETRY AND FIGÂNI’S DAGGER REDIF KASIDE
Türk kültürü incelemeleri dergisi
SÂATÎ VE ŞİKÂYET-NÂMESİ
SAATI AND HIS SHIKAYAT-NAMA
Türk kültürü incelemeleri dergisi
GÖRÜŞLER DERGİSİNDE ARİF NİHAT ASYA
ARİF NİHAT ASYA IN THE JOURNAL OF GÖRÜŞLER
Türk kültürü incelemeleri dergisi
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Makale ve Denemelerinde İnşa Ettiği Roman: HUZUR
‘HUZUR’ THE NOVEL THAN AHMET HAMDİ TANPINAR BUILT IN HIS ESSAYS AND ARTICLES
Türk kültürü incelemeleri dergisi