Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 32 - Bahar 2015 / Yıl 16, Sayı 32

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 32TKİ Dergisi

HADIM HAFIZ AHMED PAŞA’NIN MISIR’DAKİ EVKAFI (XVII VE XVIII. YÜZYILDAKİ DURUMU)
THE WAQFS OF HADIM HAFIZ AHMED PASHA IN EGYPT (XVIIth-XVIIIth Centuries)
Hadım Hafız Ahmed Paşa Arnavut kökenli olup Enderun’da yetişmiş ve üst düzey devlet görevlerinde bulunmuştur.
OSMANLI KEFALET SİSTEMİ VE ESNAF BİRLİKLERİ UYGULAMASI
OTTOMAN SURETYSHIP SYSTEM AND ITS IMPLEMENTATIONS ON ARTISAN GROUPS
Osmanlı döneminde kefalet uygulaması bireysel ve toplu kefalet olarak iki ayrı grupta incelenmelidir. Bireysel kefalet günümüzde olduğu gibi bireyin bir başkasının yerine getirmesi gereken bir sözü, gerektiğinde onun yerine getireceğini taahhüt etmesidir.
19. YÜZYIL VE SONRASINDA MALİ KRİZ VE HAYAT PAHALILIĞI KISKACINDA OSMANLI MEMURLARI VE İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ
OTTOMAN CIVIL SERVANTS AND THEIR WILD STRIKES UNDER THE FINANCIAL CRISIS AND COST OF LIVING IN 19TH CENTURY AND AFTER
19. yüzyıl Osmanlı maliyesi açısından zor bir dönemdi. Kamu harcamaları artarken, kamu gelirleri bu artışı karşılamanın çok gerisindeydi. Artan bütçe açıklarıyla birlikte mali yapısı zayıflayan devlet, kendi çalışanlarının, yani memurların maaşlarını ödemekte zorlanıyordu.
MAARİF NAZIRI AHMET ŞÜKRÜ BEY’İN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARINA KATKISI
MINISTER OF EDUCATION AHMET ŞÜKRÜ BEY’S CONTRIBUTION TO EDUCATION POLICY DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL MONARCHY
II. Meşrutiyet dönemi boyunca en uzun süre görevde kalan Maarif Nazırı olan Ahmet Şükrü Bey, ilköğretimden yükseköğretime kadar her öğretim kademesinde eğitimi daha iyi hale getirmeye çalışmıştı.
DEDE KORKUT’TA EKSİK YAZILMIŞ VE YANLIŞ OKUNMUŞ BİR FİİL ÜZERİNE -Bir Tamirin Tamiri-
ON A VERB THAT HAS BEEN WRITTEN INCOMPLETELY AND READ INCORRECTLY CORRECTION OF A TEXT
Bu makalede Dede Korkut’un Dresden nüshasında geçen yazım yanlışlarının masum fakat zor örneklerinden biri üzerinde durulacaktır.
ABDÎ MEVLİDİ
ABDÎ’S MAWLID
Hz. Muhammed’in doğumunu, üstün vasıflarını, hayatındaki önemli olayları ve vefatını konu edinen mensur örnekleri olmakla birlikte çoğunlukla manzum yazılan eserlere mevlid adı verilir.
Darüşşafakalı Bir “Ara Nesil” Şairi: AHMED VEFÂ BEY
A MID GENERATION POET OF DARÜŞŞAFAKA AHMED VEFA BEG
Ahmed Vefâ Bey (1868-1901), büyük bir bölümü “bîmâr-hâne” denilen akıl hastanelerinde geçmiş 33 yıllık kısa yaşamında, edebiyatınmızda 1875- 1896 yılları arasında etkili olmuş “Ara Nesil” döneminde eser vermiş şairlerimizdendir.
Ali Cengiz Hikayesi İzdüşümünde Kahramanın Görünmez Gücü: METAMORFOZ
IN THE PROJECTION OF ALİ CENGİZ STORY HERO’S INVISIBLE POWER: METAMORPHOSIS
Edebi geleneklerde yer alan tip ve motiflerin bir kısmı dünya halkları arasında umumiyet arz ederken bir bölümü de toplumlara özgü kültürel kodlardan kaynağını alır.