Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 34 - Bahar 2016 / Yıl 17, Sayı 34

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 34TKİ Dergisi

OSMANLI MERKEZ BÜROKRASİSİNDE SEFER YAPILANMASI VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
MILITARY EXPEDITION STRUCTURING IN OTTOMAN CENTRAL BUREAUCRACY AND PROBLEMS ENCOUNTERED
Osmanlı merkez bürokrasisi padişah idaresinde yapılan seferlerde merkezdeki gibi yer almış, ordunun sabit bir parçası hâline gelmiştir. Merkezde de genellikle İstanbul’un iaşesini temin edecek, asayişini sağlayacak devletin ve halkın basit bürokratik işlemlerini yürütecek kadar görevli...
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ALAMAN SEFERİ’NE DAİR YENİ BİR METİN
New Text About The Alaman Expedition of Suleyman The Magnificent
Kanuni Sultan Süleyman devri özellikle Batı yönündeki fetih hareketleri bakımından dikkate değer bir dönemdir. Bu fetihlere paralel olarak çok sayıda kaynak eser kaleme alınmıştır.
LONDON GAZETTE’DE KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI (1683-1697)
THE HOLY LEAGUE WARS IN LONDON GAZETTE
XVII. yüzyılda dünyada ve Britanya’da çok az sayıda gazete bulunmaktaydı. İngiliz Devleti’nin resmi yayın organı olan London Gazette, bu sayılı yayın organından biriydi. Londan Gazette, ana haber kaynağı olarak Britanya’nın yurtdışındaki temsilciliklerinden faydalanmıştır.
ESKİ TÜRK VE HİNT KÜLTÜRLERİNDE HÜKÜMRANLIKLA İLGİLİ MEFHUMLAR
SOVEREIGNTY RELATED CONCEPTS IN ANCIENT TURKIC AND INDIAN CULTURES
Bir çok kadim milletin kültürlerinde monarşik devlet yönetimi ve hükümranlıkla ilgili mefhumlar benzerlik göstermektedir.
NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI
THE NOTION OF POET IN NECATI BEY’S POEMS
Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne anladığı, şaire yüklediği anlamlar; bilhassa şairliğinin özellikleri ile yine kendi şairliği üzerine yaptığı teşbih ve tespitler; şairi yazdırtan, teşvik eden etkenler; şikâyet ettiği hususlar, diğer...
MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ
POEMS OF MASNAVI COMENTATOR ISMAIL RUSUHI-I ANKARAVI
17. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Mesnevî şârihi İsmâîl-i Ankaravî, daha ziyade Mecmû‘atü’l-Letâ’if ve Matmûratü’l-Ma‘ârif adlı şerhi ve diğer mensur eserleri ile tanınmaktadır.
PEYAMİ SAFA’NIN TÜRK INKILÂBINA BAKIŞI
THE VIEWS OF PEYAMI SAFA ON TURKISH REVOLUTION
Osmanlı modernleşmesi, 19.yüzyıldan itibaren, Mülkiye – Harbiye – Tıbbiye üçlemesiyle sembolleşen okullarda yetişen nesiller tarafından yürütülmüştür.
HAYÂL’DEKİ KÜÇÜK KOMEDİLER
SHORT COMEDIES IN HAYÂL
Hayâl adını taşıyan mizah gazetesi, 1870’li yılların uzun soluklu yayınlarındandır. Teodor Kasap tarafından yayımlanan bu gazetede dönemin sosyal, siyasî ve kültürel hayatına dair pek çok yazı yer alır.