Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 35 - Güz 2016 / Yıl 17, Sayı 35

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 35TKİ Dergisi

MAKBUL/MAKTUL İBRAHİM PAŞA VAKFI: SELANİK VE KAVALA İLE DİĞER YERLERDE BULUNAN HAYRATI
THE WAQF OF MAKBUL/MAKTUL IBRAHIM PASHA: THE CHARITIES IN THESSALONICA, KAVALA AND OTHER PLACES
Osmanlı devlet adamları arasında ilginç yaşam öyküsü nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri olan Makbul/Maktul İbrahim Paşa'nın Selanik ve Kavala ile diğer yerlerdeki vakıflarından bazıları bu makalenin konusunu oluşturmuştur.
GERTRUDE L. BELL’İN OSMANLI COĞRAFYASINDAKİ FAALİYETLERİ VE IRAK KRALLIĞI’NIN KURULMASINDAKİ ROLÜ
GERTRUDE L. BELL’S ACTIVITIES IN THE OTTOMAN GEOGRAPHY AND THE ROLE OF FOUNDATION OF IRAQ KINGDOM
İngiltere’nin Ortadoğu politikasında ve Irak Krallığı’nın kurulmasında, İngiliz kadın casus Gertrude L. Bell’in rolü ve faaliyetleri oldukça önemlidir.
ERZURUMLU MUSTAFA DARÎR’İN ESERLERİNDE GÖRME DUYUSU VE KÖRLÜK
SIGHT AND BLINDNESS IN ERZURUMLU MUSTAFA DARIR’S WORKS
Erzurumlu Mustafa Darîr, klasik Türk edebiyatının temellenmeye başladığı bir devir olan XIV. yüzyılda yaşamış bir şair ve nâsirdir.
TRABZONLU ŞÂKİR AHMED PAŞA (ÖL. H. 1234/1819) VE DİKKATLERDEN KAÇAN BİR ESERİ: HULÂSATÜ’L-AHKÂM
SHAKIR AHMAD PASHA FROM TRABZON (D. H. 1234/1819) AND ONE OF HIS STUDIES WHICH IS UNKNOWN: HULÂSATÜ’L-AHKÂM
XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın başlarında yaşamış Trabzonlu Şâkir Ahmed Paşa, “imamlık”tan “vezirlik”e yükselmiş bir şair ve devlet adamıdır.
TEDA PROJESİNDEN ÖNCE İNGİLİZCEYE TERCÜME EDİLEN TÜRK EDEBİYATINA AİT ESERLERİN SEÇİMİNDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR
FEATURED ISSUES AT SELECTING TURKISH LITERATURE WORKS FOR TRANSLATING INTO ENGLISH BEFORE TEDA PROJECT
Tercüme hareketlerinin medeniyetlerin oluşumunda büyük bir etkisinin bulunduğunu bilinmektedir.
BUDİN BEYLERBEYİ SOKULLU MUSTAFA PAŞA’NIN MACARİSTAN’DAKİ HAYRATI
The Charıtıes of Mustafa Pasha of Sokolovıch, the Governor of Budın, ın Hungary
Sokullu Mehmed Paşa’nın amcazadesi olan ve önemli görevlerde bulunan Sokullu Mustafa Paşa, iyi bir devlet adamı ve siyasetçi olmasının yanında mert, hoşgörülü, cömert ve hayırseverdi.
SELİM İLERİ’NİN AYNALI DOLABA İKİ EL REVOLVER ROMANINDA NAHİT SIRRI ÖRİK YANSIMALARI
SELİM İLERİ'S AYNALI DOLABA İKİ EL REVOLVER NAHIT SIRRI ÖRİK'S REFLECTIONS
Selim İleri, çağdaş Türk edebiyatının yaşayan en büyük kıymetlerinden biridir.