Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 4 - Nisan 2001 / Yıl 2, Sayı 4

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 4TKİ Dergisi

1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Erzurum Şehri
The City Of Erzurum According To The Avariz Defteri of 1642 
Nüfus verilerini sağlıklı olarak yansıtmasa bile, Avârız Defterleri, XVII. yüzyıl için önemli kaynak niteliğindedirler. 1642 yılına ait bu Avârız Defteri'nde Erzurum Eyâleti'nin idarî yapısı, şehrin idarecileri, meslekî ve askerî sınıflar, dinî ve sosyal kurumlar hakkında önemli bilgiler vardır.
Kabakcı İsyanı Akabinde Hazırlanan Hüccet-İ Şer‘İyye
The Huccet-i Şer‘Î Which Was Prepared After The Kabakçi Rewolt
III. Selim ve Nizâm-ı Cedîd devrini sona erdiren ayaklanmanın başarı ile sonuçlanması akabinde tanzim edilen Hüccet-i Şer‘iyye, asilere getirilen genel bir af mahiyetinde olup, bu çalışmada Arşiv'de mevcut özgün nüshası ele alınarak neşr edilmektedir.
Sultan II. Mahmud'un Hastalığı ve Ölümü
Sultan II. Mahmud'un hastalığı, ölümünün hemen ardından tartışılmaya başlandı. Padişahın hekimleri Avrupa kamuoyunda birbirlerini suçladılar ve tedavi sürecinde kendilerinin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştılar. Tartışmada suçlanan taraflardan birisi olan Hekimbaşı Abdülhak Molla''ın görüşleri...
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde Türkçe Konuşan Hristiyanlara Dair Bir Belge
A Record On The Turkish Speakıng Chrıstıans in The Ottoman State At The Beg.nning Of The 20th Century
Bu makalede, Osmanlı idaresinde yaşayan Türkçe konuşan Ortodoks-Hristiyanlara ait bir rapor işlenmektedir. 1903 yılında Osmanlı idarecilerine sunulan bu raporda Fener Ortodoks Patrikhanesinin yıkıcı propagandası şikayet edilerek, Türkçe konuşan Hristiyanlara devletin sahip çıkması gereği...
Adalet Vekili Kayserili Rıfat Çalıka
2 Kasım 1919'da Meclis-i Mebusan'a Kayseri milletvekili olarak seçildi. Daha sonra Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. Bir ikinci grup üyesi olarak, 16 Ağustos 1922'de Adliye Vekili seçildi. 11 Nisan 1923 tarihine kadar bu görevde kaldı. 1924-1927 yılları arasında tekrar Kayseri Belediye Başkanlığı...
Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihinin Dönemlere Ayrılması Meselesi
THE PERIODIZATION OF OTTOMAN HISTORY IN TURKISH HISTORY TEXTBOOKS
Osmanlı tarihinin ilk defa dönemlere ayrılması XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Ahmed Vefik Paşa, daha sonra ise Abdurrahman Şeref Bey tarafından yapılmıştır. Bu dönemlendirme daha sonra yazılan ders kitaplarında da yer alarak günümüze kadar gelmiştir. Ancak bu tasnif sadece Osmanlı...
Edebiyat-Tarih Bağlamında Bir Mesnevi: “Dâstân-I Vefât-I İbrâhîm”
A MESNEVİ IN THE CONTACT LITERATURE AND HISTORY: «DÂSTÂN-I VEFÂT-I İBRÂHÎM
Dâstân-ı Vefât-ı İbrahim de bu ihtiyaç doğrultusunda meydana getirilmiştir. Edebiyat-tarih bağlantısıyla ele alınmaya ve böylece bir zemine oturtulmaya çalışılan eserin ana fikri Hz. Muhammed'in ümmeti ve oğlu arasında yaptığı tercihe dayanmaktadır.
Refî-İ Kâlâyî ve “Geçme Çubuk” Manzumesi
REFÎ-I KÂLÂYÎ AND HIS GEÇME ÇUBUK POEM
Kâlâyî'nin ailesine ilişkin bilgilerden sonra divanındaki 17 beyitlik “Berây-ı Geçme” başlıklı manzume değerlendirilmiştir. Manzumenin redifi olan “Geçme”, tütün çubuğu anlamındadır. Şair, şiirini bu konuya ayırmış ve enteresan imajlarla süslemiştir.
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edebiyatımızda Bursa
BURSA IN TURKISH LITERATURE FROM TANZIMAT TO REPUBLIC (CUMHURIYET)
Yeni Türk Edebiyatı’nın mensupları da Bursa’nın bu özelliklerini birer sanatkâr gözüyle eserlerine aksettirmişlerdir. Bursa’yı edebî eserlerinde yansıtan yazarlarımızın bir kısmı ya Bursa’da tahsil yapmışlar veya resmî görevli olarak bir süre Bursa’da bulunmuşlar ya da burada sürgün veya hapis...
Servet-İ Fünûn Dergisinde Yayımlanmış Önemli Bir Anket: Tahkikat-I Edebiye Sütunları I
AN IMPORTANT SURVEY PUBLISHED IN SERVET-İ FÜNUN REVIEW: "TAHKİKAT-I EDEBİYE SÜTUNLARI
Ruşen Eşref'in “Diyorlar ki (1918)” adı altında yayınladığı röportaj serisi, Türk edebiyatında bu türün ilk ve en önemli örneklerinden biri kabul edilir. Büyük ilgi çeken bu çalışmadan bir yıl sonra, "Servet-i Fünun" dergisinde, gene türünün ilklerinden olan önemli bir anket serisi yayınlanır.
İlk Farsça İlhanlı Fermanı
THE FIRST IL-KHANID FARMÂN IN PERSIAN
Türk, Moğol, İran ve Arap kültüründen muhtelif unsurlara rastlanan bu ferman, tarihî ve diplomatik ehemmiyetinin yanında, yarlıg, sözi, aka gibi Türkçe kelime ve ıstılahların kullanılması, menşei karanlık ve tartışmalı olan tuğranın en eski örneklerinden birine sahip olması ve al-tamga ile...
Cenâbî'ye Göre Dânişmendliler
DÂNISHMENDIES ACCORDING TO CENÂBÎ
Bu çalışmada el-‘Aylemü'z-zâhir'in Dânişmendlilere ait olan kısmının tenkitli metni ve tercümesi yapıldı. Ayrıca gerekli görülen yerlerde de notlar ilâve ederek bazı hata ve eksiklikler tamamlanmaya çalışıldı.
İnsan Hakları Ve Ermeni Sorunu-İttihat Terakkiden Kurtuluş Savaşına" Adlı Eserin İddiaları Hakkında Bazı Tenkitler
SOME THOUGHTS ON THE CLAIMS OF THE BOOK CALLED HUMAN RIGHTS AND ARMENIAN QUESTION -FROM ITTIHAD TERAKKÎ TO THE WAR OF INDEPENDENCE
Bölgedeki ekonomik ve teknik şartların yetersizliği kayıpları önlemek için başvurulan bütün tedbirlere rağmen; göç ettirilen Ermeniler'den bir bölümünün maalesef hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak bu kayıplar Osmanlı Devleti'nin uyguladığı sistemli bir soykırımın eseri sayılamaz.