Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 6 - Bahar 2002 / Yıl 3, Sayı 6

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 6TKİ Dergisi

Selçuklular Zamanında Anadolu'da Yemeklik Ve Diğer Madensel Tuzlara Dair Notlar
SOME NOTES ON THE USE OF DINING SALT AND OTHER CHEMICAL SALTS IN ANATOLIA IN THE TIME OF SALJUKIDS
Yemeklik tuz (sodyum klorür) ile, görünümleri ve bileşimleri bakımın-dan tuza benzeyen kimyasal tuzların, insanlık tarihi boyunca geniş bir kullanım sahası olmuştur. Beslenme, sağlık ve tekstil gibi değişik alanlarda tüketilen bu tuzların bir kısmı Selçuklu Türkiyesinde de işlenmiş ve ihraç...
Osmanlı Bürokrasisine Kâtip Yetiştirmek İçin Açılan Modern Bir Eğitim Kurumu: Mekteb-i Maarif-i Aklâm (Mahrec-i Aklâm)
AN EDUCATIONAL INSTITUTION WHICH WAS OPENED FOR THE PURPOSE OF TRAINING CIVIL SERVANTS AND CLERKS FOR THE OTTOMAN BUREAUCRACY: MEKTEB-İ MAARİF-İ AKLÂM (MAHREC-İ AKLÂM)
Nezâretlerin teşkili ve Tanzimat Ferma-nı'nın ilanı ile birlikte bürokraside işlem hacmi ve kalemlerde istihdam edilenlerin sayısı da artmış, resmî yazışma usullerinde önemli değişiklikler olmuştur. Artık kalemlerde “usta-şâkird” ilişkisi içinde eleman yetiştirmek yeterli olmamıştır.
Bolşeviklerle İlişki Kurmak Amacıyla Oluşturulan Bir Siyasî Kuruluş: Türk Komünist Fırkası (Bakû-1920)
A POLITICAL ORGANIZATION WHICH WAS FORMED TOWARDS ESTABLISHING RELATIONS WITH THE BOLSHEVIKS: TURKISH COMMUNIST PARTY (BAKÛ-1920)
Bolşeviklerle ilk ilişkilerin kurulması ve ilk silah ve para yardımlarının alınmasında önemli rol oynayan Türk Komünist Fırkası, Mayıs 1920'de, teşkilatını Bakû'ya taşıyan Mustafa Suphi tarafından tasfiye edilmiştir.
Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh'ın Dinî-Mistik Evreni
THE RELIGIOUS AND MYSTIC UNIVERSE OF THE QARA QOYUNLU RULER JIHAN SHAH
15. yüzyılın belirsiz dinsel yapısı içinde hem Sünnî hem de Şiî eğilimli sufîleri himâye eder. Kendisi de mistik bilgi ve tecrübesiyle sufî şairler evrenine katılır. Nesimî'nin etkisinde kalarak Hurûfîliğin mecaz ve istiâreleriyle örülü şiirler yazar.
Tasavvuf Tarihinde Mi‘Yârlar Ve Şa‘Bân-I Velî'nin Mi‘Yârı
THE Mİ‘YÂRS (CRITERIA) IN THE HISTORY OF ISLAMIC MYSTICISM AND THE Mİ‘YÂR OF SUFI ŞEYH SA‘BÂN-I VELÎ
Muhtasar bir araştırma olmasına rağmen bu çalışma, tasavvuf ve ede-biyat tarihi araştırmaları bakımından mi‘yârların önemli bir tür olduğu sonucuna varmamızı sağlamıştır.
Örfî Mahmud Ağa Ve Mahabbetnâme Mesnevîsi
ÖRFÎ MAHMUD AĞA AND HIS POEM TALE 'MAHABBETNÂME'
Makalede ayrıca şairin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin bilinmeyen bir nüshası da tanıtıl-mıştır. Örfî'nin Leylâ vü Mecnûn hikâyesinden ilham alarak yazdığı küçük mesnevîsi “Mahabbetnâme” incelenip metin tespiti yapılarak gün ışığına çıkarılmıştır.
Abdülhak Hâmid'in Eserlerinde Osmanlı Tarihi
THE IMAGE OF OTTOMAN HISTORY IN THE WORKS OF ABDÜLHAK HÂMİD
Murad Hüdâvendigâr, Yıldırım Bayezid, Fatih, Selim, Kanunî gbi padişahların icraatinden söz eder. XIX. ve XX. yüzyıldaki Osmanlı savaşlarını akset-tiren şiirler yazar. Hâmid; Osmanlı tarihine, özellikle kuruluş ve yükseliş dönemlerine "yüceltme" ile bakar.
Batı Avrupa Türklerinin Çocuklarının Türkçe Öğretimi (İki Dilli Eğitim Ve Berlin Modeli) Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
THE EDUCATION OF THE CHILDREN OF IMMIGRANT TURKISH WORKERS IN WESTERN EUROPE (BILINGUAL EDUCATION AND BERLIN MODEL): PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION
İki bölümden meydana gelen bu çalışmanın birinci bölümünde, yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe ve Türk kültürü derslerinin nasıl ve kimler tarafından karşılandığı konularına açıklık getirilmekte ve en fazla Türk öğrenci bulunan Almanya'nın Berlin eyaletindeki durum en son istatistik...
Köy Ailesi Ve Aile İçi İlişkilerin Değişmesi (Fındık Köyü-Malatya, Kurşunlu Köyü-Antalya Örneği)
THE RURAL FAMILY AND THE CHANGE IN FAMILY RELATIONSHIPS
Çalışmanın amacı Türk toplumunda meydana gelen sosyal ve kültürel değişmelere paralel olarak, köy aile yapısında meydana gelen değişmeleri araştırmak ve aile reislerinin tutum ve davranışlarındaki farklı ilişkileri belirlemektir.
Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Gerçekleştirmeleri Beklenen Davranışları Gösterme Durumları
THE MODE OF BEHAVIOR THAT HAVE BEEN EXPECTED FROM TEACHERS IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING
Araştırmada öğretmen davranışları ders sırasında gözlenerek, genel olarak davranışları gösterme durumları ile cinsiyet, meslekî kıdem, mezuniyet durumu ve çalışılan okul türü değişkenlerine göre davranışları göstermede bir farklılaşma olup olmadığı saptanmaya çalışıl-mıştır. Araştırma sonucunda...