Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 7 - Güz 2002 / Yıl 3, Sayı 7

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 7TKİ Dergisi

XVI. Yüzyılda Hanedan Kurucu Bir Osmanlı Sancakbeyi: Canbulad Bey
A XVITH CENTURY OTTOMAN PROVINCIAL RULER AS THE FOUNDER OF A NEW DYNASTY: TJANBULAD BEY
Canbulad Beyin tayini, ölümü, çocuklarının sayısı, kendisinden sonra yerine kimin geçtiği gibi konularda bugüne kadar bilinenlerin azlığı ve yanlışlığı bu çalışma ile ortaya konulurken aynı zamanda tamamlayıcı bilgiler de verilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğunda Makam Vergisi: Caize
THE TAX OF POST IN THE OTTOMAN STATE
Caize, tarihî seyir içerisinde üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle düzenli bir gelir şekline dönüştü ve maaş sistemine geçişte devlet için bir kriter oluşturdu.
1856 Islahat Fermanına Giden Yolda Meşruiyet Arayışları (Uluslararası Baskılar Ve Cizye Sorununa Bulunan Çözümün İslâmî Temelleri)
SEARCH FOR JUSTIFICATION ON THE ROAD TO 1856 ISLAHAT FERMANI
Kararın, şer‘-i şerîfe dayandı-rılması arayışları vesilesiyle belki bu tür resmî belgelerde ilk defa, İslâm hukukuyla ilgili çok önemli bir esere, ilgili bölüm ismiyle birlikte atıf yapılmasının önemine işaret edilmiş ve bu bağlamda, zikredilen Şeybânî'nin es-Siyerü'l-kebîr isimli eserinin,...
II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti
THE SETTLEMENT POLICY OF THE OTTOMAN STATE DURING THE SULTAN ABDULHAMID II
II. Abdülhamid döneminde göçmen ve konar-göçer nüfusun iskân bölgeleri tespit edilirken stratejik noktaların ve sınır boylarındaki Türk nüfusunun çoğaltılması, ziraî üretimin artırılması, asayişin temin edilmesi ve yeni asker kaynağı oluşturulması gibi hedefler gözetildi.
Sıradışı Bir Dinî Topluluk: Osmanlı Yezidîleri (XIX. Ve XX. Yüzyıllar)
A HETERODOX RELIGIOUS COMMUNITY: THE OTTOMAN YEZİDİS (XIX. AND XX. CENTURIES)
Nüfus kayıtlarına “Müslim” olarak kaydedilen Yezidîler, Babıâli tarafından “Müslüman muamelesi” yapılarak birçok defa askere alınmak istenmişse de, cemaat liderlerinin muhalefeti yüzünden başarılı olunamamıştır. Aynı şekilde, Yezidîleri İslâm'a döndürmek amacıyla başlatılan eğitim...
Bir Tür Muska Olarak Heykel Üzerine
ON THE HEYKEL, A KIND OF MUSKA
Heykel, günümüz Türkçesi için artık ölü bir anlam olan “(bir tür) muska; sihir, büyü, tılsım” karşılığıyla büyüteç altına alınarak ilgili karşılık on dört ila on sekizinci yüzyıl divan şairlerinin bazı beyitleriyle desteklenmiş; sonuçta, heykel kelimesinin bu anlamıyla divan şiirinde çok yaygın...
Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg
Mythological Birds of the Classical Ottoman Poetry: HUMA, ANKA AND SIMURG
Divan şiirinin mitolojik kuşları Hümâ, Anka ve Simurg'un divan şiirinde hangi özellikleriyle, ne sıklıkta ve nasıl ele alındıkları taranan değişik yüzyıllara ait on beş divandan seçilen örnek beyitler aracılığıyla verilmeye çalışıldı.
Sâ’ib-İ Tebrîzî Ve Türkçe Şiirleri
S‘İB-İ TEBRÎZÎ AND HIS TURKISH POEMS
Bu çalışma ile, Sâ’ib-i Tebrîzî'nin Türkiye, Azerbaycan ve İran'da yapılan üç farklı yayımı Türk okuyucusunun dikkatine sunulmuştur. Türkiye'de bilinme-yen Türkçe 4 gazel ile bir beyit de Türk ilim âlemine tanıtılmıştır.
Bayramî-Melâmî Şâir: Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi
A MELAMİ POET KNOWN OĞLANLAR ŞEYHİ İBRAHİM EFENDİ
Başta Divan'ı içerisinde değerlendirilen kasidelerinde olmak üzere, Müfîd ü Muhtasar ve Vahdet-nâme mesnevîleri ve Dil-i Dânâ Kasidesi'nde tasavvuf felsefesinin temel konularını ele almaktadır. Onun bu eserleri Osmanlı Melâmîliğinin düşünce yapısını tahlil etmemize imkân veren malzemeler içerir.
Molla Nasreddin Dergisinde Kadın Meselesinin Aksi
REFLECTION OF WOMEN IN MOLLA NASREDDIN
Hiciv ve mizahı kullanarak kendine özgü bir üslûpla ortaya çıkan Molla Nasreddin dergisi sayfalarında kadın konulu makalelere, resim ve karikatürlere yer vererek bu önemli konuyu halka anlatmaya çalıştı.
Türkçe İlkokuma-Yazma Öğretiminde Yöntem Sorunu
PROBLEMS IN FIRST READING-WRITING METHOD IN TURKISH
Tümdengelim yöntemi önce cümlelerin, sonra da kelimelerin , yazılış ve okunuş-larıyla birer bütün hâlinde ezberletildiği, harflerin ise en sona bırakıldığı bir metot. Sebebi göz hafızasının bütünü kavradığı yani, geştaltik olduğudur. Tabii bu durumda heceleyerek sökmeye ne gerek kalıyor, ne de...
İbn Sina'ya Göre Metafizik Dünya Eğitimi
ACCORDING TO IBN SINA METAPHISICAL WORLDLY EDUCATION
Bu altyapı, metafizik uyarıcıları algılayabilmek, onlarla iletişime geçmek ve bu noktada yoğunlaşarak en üst dereceyi elde edebilmek için gereklidir. Öldükten sonra elde edilecek bu dereceyi ve coşkuyu, arınmış kişiler, bu dünyada da hissedebileceklerdir.
Risâle-i Felekiyye'nin Yeni Bir Nüshası Hakkında
ON THE NEW VERSION OF RİSALE-İ FELEKİYE
315-324