Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 9 - Güz 2003 / Yıl 4, Sayı 9

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 9TKİ Dergisi

KIRIM HANLIĞI KADI SİCİLLERİ HAKKINDA NOTLAR
NOTES ON THE KADI'S RECORDS IN THE CRIMEAN KHANATE
Kırım Hanlığı kadı sicillerinden bugüne intikal eden 120 kadar defter bugün St. Petersburg'dadır. Ayrıca bu defterlerden 61'inin mikrofilm-leri/fotoğrafları Kırım-Simferopol'deki İsmail Gaspıralı Kütüphanesindedir.
AHMET CEVDET PAŞANIN SURİYE VALİLİĞİ (Şubat-Kasım 1878)
THE GOVERNORSHIP OF CEVDET PAHSA IN SYRIA (FEBRUARY-NOVEMBER 1878)
Cevdet Paşa Doksanüç harbi akabinde çok kritik bir dönemde Suriye va-liliğine tayin edildi ve Kasım 1878'e kadar bu görevde kaldı.
HACI DAVİD VAPUR KUMPANYASI VE AMERİKAN BOYKOTU
HACI DAVID SHIP COMPANY AND AMERICAN BOYCOTT
İzmir XIX. yüzyılda Batı Anadolu ve Osmanlı Devletinin en önemli liman kentlerinden birisiydi.
MECÂLİSÜ'N-NEFÂİS'TE ŞİİR VE ŞAİR ELEŞTİRİSİ
CRITISM ON POET AND POETRY IN MECALISU’N-NEFAIS
Ali Şîr Nevâî, Türk kültür ve edebiyatında birçok açıdan ilklere imza atmış ve çığır açmış büyük bir şairdir.
MISIR'DA KURULAN MECİDİYE VAPUR KUMPANYASI VE FAALİYETLERİ
MECIDIYE SHIP COMPANY FOUND IN EGYPT AND ITS FUNCTIONS
XIX. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı denizlerinde bazı yerli ve yabancı vapur kumpanyaları sefer yapmaya başladı.
TÜRK EDEBİYATINDA VASİYETNÂMELER VE İKİ ŞAİR (TIFLÎ/TARZÎ) ARASINDA KALAN BİR VASİYETNÂME
WRITTEN WILLS IN TURKISH LITERATURE AND A WRITTEN WILL CONCERNING TWO POETS: TIFLÎ AND TARZÎ
Bu çalışmada “vasiyet-nâme”nin geniş bir tanımı yapılmış ve bazı ahlâkî eserlerle mukayese edilmiştir.
MEMLÛK KIPÇAKÇASIYLA YAZILMIŞ DU‘A’Ü'S-SEYFI
DU‘Ā’Ü'S-SEYFÍ WRITTEN IN MEMLUK KIPCHAK DIALECT
Memlûk Kıpçakçasıyla yazılmış bilinen eserlere muhtemelen Ebû Abdul-lah Muhammed Dimyatî tarafından yazılmış “Du‘a’ü's-seyfî” risalesini de eklemeliyiz.
Türk Dünyasının Ortak Türküleri-2 NEYLERSİN
COMMON SONGS OF THE TURKIC WORLD-2
Türklük âlemi, çok geniş bir coğrafyaya yayılmasına ve bir çok irili ufaklı gruplara bölünmesine mukabil, dil ve soy birliğinin dışında kültür unsurları bakımından da birlik sergiler.
TÜRK DERS KİTAPLARINDA GÖRÜNÜŞ NİÇİN YOK?
WHY IS ASPECT NOT INCLUDED IN TURKISH TEXTBOOKS?
Zaman, görünüş ve kip işlevlerinin anlatımı Türkçede genelde yükleme eklenen eklerle gösterilir.
Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî
Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Kitabevi, İstanbul 2003, 197 s.+24 vr. Tıpkıbasım.
Memlükler Döneminde Yazılmış Bilinmeyen Bir Eser: DÎVÂN-I RÛHÎ
AN UNKNOWN LITERARY WORK OF MAMLUKIAN PERIOD: DİVAN-I RÛHÎ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi