JUAN JUAN ADI ÜZERİNE
On The Name of Juan Juan


Juan-juanlar III.-VI. yüzyıllarda tarih sahnesine çıkmış ve Gök-Türkler tarafından yok edilmişlerdir.

Juan-juanlar III.-VI. yüzyıllarda tarih sahnesine çıkmış ve Gök-Türkler tarafından
yok edilmişlerdir. Devrin en kudretli kavimlerinden biri olan Juan-juan
kavminin etnik mensûbiyeti ve adının menşei meselesi üzerine fikir birliği yoktur.
Çin kaynaklarında geçen Juan-juan adı için çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Bilhassa
K. Shiratori, G. Uchida, T. Fujita, W. Eberhard, H. W. Haussig, P. A.
Boodberg, Duck-Chan Woo gibi araştırmacılar bu mesele üzerinde çalışmışlardır.
Adın menşei tetkik edilirken Nan Ch’i Shu, Chin Shu, Sung Shu, Liang Shu,
Wei Shu, Pei Shu, Sui Shu, Chou Shu gibi Çin yıllıklarına ve T’ung Tien,
T’ung Chih gibi ilk Çin genel tarihlerine müracaat edilmiştir. Çin kaynaklarında
geçen bu ad için Oğuz Kağan Destanı, Yüan Ch’ao Pi Shih, Cami’üt Tevarih,
Şecere-i Terakime gibi Türkçe, Moğolca ve Farsça ana kaynaklar da gözden geçirilmiştir.
Maksadımız etimolojik analizi tarihî ve coğrafî malûmatlarla eşleştirmektir.
Juan-juanlar Çin kaynaklarında Juan-juan, Jou-jan, Ju-ju ve Jui-jui olarak
geçmektedir. Çin kaynaklarında öğrendiğimize göre bu kelime Çinliler için yabancı
olan ad idi. Peki bu ad nedir?
Makalemiz Çin ana kaynaklarına dayanarak Juan-juan adının menşeinin ve
mânâsını inceleyecektir. Genel Türk Tarihi sahasındaki bu çalışmamızla Juanjuanlarla
ilgili bundan sonraki siyasî tarih, dil bilim ve kültür tarihi çalışmalarına
katkı sağlayacağımızı ümit ediyoruz.


Etiketler »  

Abstract
Juan-juans emerged on stage of history in III.-VI. Centuries and have beendestroyed by Gok-Turks. There is no consensus on problem of ethnical affiliationand origin of the name of Juan-juans who were one of most powerful peoples of theera. Some opinions have been asserted on the name of Juan-juan which is recordedin Chinese sources. Some researchers, especially K. Shiratori, G. Uchida, T.Fujita, W. Eberhard, H. W. Haussig, P. A. Boodberg, Duck-Chan Woo studiedon this problem. On the process of investigation of origin of the name, we haveapplied to some Chinese annals like Nan Ch’i Shu, Chin Shu, Sung Shu, LiangShu, Wei Shu, Pei Shu, Sui Shu, Chou Shu and some first comprehensiveChinese histories as like T’ung Tien, T’ung Chih. For the name recorded inChinese sources, we examined Turkic, Mongolian, and Persian main sources likeOğuz Kağan Destanı, Yüan Ch’ao Pi Shih, Cami’üt Tevarih, Şecere-iTerakime. The purpose is to match etymological analyze with historical andgeographical information. Juan-juans are recorded in Chinese sources as Juan-juan,Jou-jan, Ju-ju, Jui-jui. This name was foreign word for Chinese people. In thatcase what is the name?This article is to investigate origin and meaning of the name of Juan-juanaccording to main Chinese sources. This study will certainly contribute to laterstudies on political history, linguistics, cultural history about Juan-juans.

Keywords »