YENİ BİR BOSTAN ŞERHİ: TUHFE-İ DOSTÂN ŞERH-İ BOSTÂN

Saʿdî-i Şîrâzî (ö. 1292) Bostan isimli mesnevisini 1257 yılında tamamlamış ve Salgurlu atabeyi Ebûbekir bin Saʿd...

21 Aralık 2022

 
XVIII. YÜZYILDA İSTANBUL’UN SUR DIŞI BOSTANLARI (YEDİKULE-AYVANSARAY, EYÜP VE HASKÖY)

İstanbul’un iaşesindeki önemli rolünün yanı sıra aynı zamanda iktisadî ve sosyal işlevleriyle de dikkat çeken İstanbul...

01 Temmuz 2022

 
SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ'NİN BOSTAN İSİMLİ ESERİNİN TÜRKÇE TERCÜME VE ŞERHLERİ

XX. yüzyılın başlarına kadar özellikle Gülistân bir kısım İslâm ülkelerinin medreselerinde Fars dili ve edebiyatı öğrenimi...

01 Ocak 2001


En Çok Okunan