ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL

Bu eser, XIX. yüzyılda Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi (ö. 1316/1898) tarafından Destâvîz-i Dâniş adıyla şerh edilmiştir....

01 Mayıs 2019

 
16. YY.IN İLK YARISINDAKİ DİVANLARDA YAVUZ SULTAN SELÎM’E SUNULMUŞ ŞİİRLER

Bu şiirlerdeki hükümdarla ilgili benzetmeler ayrı bir başlık altında değerlendirilerek Yavuz’un hükümdarlığının,...

01 Mayıs 2019

 
GAZİ HÜSREV BEY KÜTÜPHANESİ 1704 NOLU HAYRETÎ DİVANI NÜSHASINDAN LİTERATÜRE KATKILAR

Divan edebiyatı sahasındaki araştırma alanlarından biri şairlerin elde bulunan eserlerinin yeni nüshalarını...

25 Haziran 2021

 
HOKAND HANLIĞINDA SARAY TEŞKİLATI VE KULLANILAN UNVANLAR

Hokand Hanlığı’nın saray teşkilatı ve bu teşkilatta görevli bürokratlar Türk-İslam ve Türk-Moğol devletleri örnek alınarak...

16 Aralık 2020

 
FENARÎZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ VE DİVANI

Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, XVI. yüzyılda yaşamış âlim şairlerimizdendir. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, önce...

01 Ekim 2005

 
DİVAN ŞAİRLERİNİN BİRBİRLERİYLE İLGİLİ MANZUM DEĞERLENDİRMELERİ

Bu yazının konusunu, klâsik Türk şairlerinin birbirleriyle ilgili manzum sözleri ve değerlendirmeleri oluşturmaktadır.

01 Ekim 2005

 
Klâsik Türk Şiiri Tenkid Terminolojisi ve

Tezkire ve dîvanlarda yer alan bu kelimelerle değerlendirilen klâsik şiirin modern mânâda bir tenkid terminolojisi...

01 Ocak 2000

 
Osmanlı Merkez Bürokrasisinde H.1211/1796-97 Tarihli Düzenlemeler

Bu çalışma, Divan kalemleri olan Beylikçi, Rüus, Tahvil ve Amedi kalemleri ile Mektubi Kalemi'nin katip sayıları ve...

01 Ocak 2000

 
BURSALI ŞÂİR NAKÎB-ZÂDE Nİ‘METÎ (Ö. 1060?) EFENDİ VE ONUN SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ ESAD EFENDİ KOLEKSİYONU 3424 NUMARADA KAYITLI MECMÛ‘A-İ KASÂ’İD ADLI ŞİİR MECMUASININ MUHTEVASI

Bu makalede, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Koleksiyonu 3424 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i Kasâ’id adlı oldukça hacimli...

01 Ekim 2014

 
YÛNUS EMRE DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI VE YÛNUS’UN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her...

01 Ekim 2014

 
YUNUS EMRE DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI VE YUNUS’UN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ

Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her...

01 Nisan 2014


En Çok Okunan