BİR MÜRÂCA‘A KASİDE ÖRNEĞİ

Kaside, Safî mahlaslı bir şaire ait görünmektedir. Şairi hakkında kesin bilgiye ulaşamamakla birlikte, makalemizde...

01 Ağustos 2019

 
BAĞDATLI RÛHÎ’NİN (Ö.1014/1605-1606) GAZELLERİNDE DEYİMLER

Bu makalede, Bağdatlı Rûhî’nin gazellerinde kullanılan deyimler ve deyimlerin kullanım sıklığı tespit edilmiştir....

01 Haziran 2018

 
BORCUN İYİSİ VERMEK, DERDİN İYİSİ ÖLMEK: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BORÇ

Bu çalışmada, klasik Türk şiiri ile sosyal hayat arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla, borçla ilgili terim ve...

16 Aralık 2020

 
DİVAN ŞİİRİNDE “GURBET” VE “GARİPLİK” ÜZERİNE

Gurbetin Türk toplumunun hayatında çok önemli bir yeri vardır. Gurbet ve gariplik duygusu, edebiyatımızın hemen her...

01 Nisan 2006

 
DİVAN ŞİİRİNDE SIHHAT-NÂMELER

Bu makalede sıhhat ve hastalık konusunun divan şiirine yansımalarının genel değerlendirmesi yapılmış, sıhhat-nâme türünün...

01 Nisan 2006

 
RÛHÎ'NİN ŞİİR ANLAYIŞI

Divan şiiri diye de adlandırılan klâsik Türk şiirinin şiir, şair ve edebiyat anlayışını, bir başka ifadeyle poetikasını...

01 Ocak 2005

 
Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg

Divan şiirinin mitolojik kuşları Hümâ, Anka ve Simurg'un divan şiirinde hangi özellikleriyle, ne sıklıkta ve nasıl ele...

01 Aralık 2002

 
ERZURUMLU MUSTAFA DARÎR’İN ESERLERİNDE GÖRME DUYUSU VE KÖRLÜK

Erzurumlu Mustafa Darîr, klasik Türk edebiyatının temellenmeye başladığı bir devir olan XIV. yüzyılda yaşamış bir şair ve...

01 Ekim 2016

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI

Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne anladığı, şaire...

01 Mayıs 2016

 
FİHRİST-İ MAKÂMÂT AHMED AVNİ KONUK’A MI AİTTİR?

Bir kültür hazinesi olan divan şiirinin faydalandığı zengin kaynakların başında musiki ilmi gelmektedir. Bazı divan...

01 Ekim 2014

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞİİR ANLAYIŞI

Necâtî, dîvânında en fazla şiir kelimesini tercih etmiş, onun yerine ayrıca elfâz, gazel, kelâm, nazm, söz, suhan vb....

01 Ekim 2012

 
Bir Tür Muska Olarak Heykel Üzerine

Heykel, günümüz Türkçesi için artık ölü bir anlam olan “(bir tür) muska; sihir, büyü, tılsım” karşılığıyla büyüteç altına...

01 Aralık 2002

 
Divan Şiirinde Osmanlı Geleneğinin İzleri

Bu çalışmada, sultanların kendi adlarına hutbe okutmaları, cülûslarında bahşiş dağıtmaları ve sikke kestirmeleri gibi...

01 Haziran 2000


En Çok Okunan