FENARÎZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ VE DİVANI

Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, XVI. yüzyılda yaşamış âlim şairlerimizdendir. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, önce...

01 Ekim 2005

 
“ÜSKÜF” ÜZERİNE

Üsküf, Osmanlı toplumunda değişik alanlarda kullanılan ve çeşitli özellik-leriyle şiire yansıyan bir başlık türüdür.

01 Ocak 2005

 
FUZÛLÎ'NİN AYAKKABICILIK TERİMLERİ İLE YAZDIĞI MUVAŞŞAH GAZELİ

Şair ve yazarların büyük çoğunluğu gördükleri, dinle- dikleri, yaşadıkları hayatı, kurguyla süsledikten sonra yazıya...

03 Temmuz 2020

 
BAĞDATLI RÛHÎ’NİN (Ö.1014/1605-1606) GAZELLERİNDE DEYİMLER

Bu makalede, Bağdatlı Rûhî’nin gazellerinde kullanılan deyimler ve deyimlerin kullanım sıklığı tespit edilmiştir....

01 Haziran 2018

 
Yahya Bey Divanı'nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları

Günümüzde de bir kültürel ve estetik zenginlik olarak kabul edilen giyim kuşam ve renk unsurları, eserde, millî kültürün...

01 Haziran 2000


En Çok Okunan