CÂMİ‘Ü’N-NEZÂ’İR’DE KAYITLI ESÎRÎ MAHLASIYLA YAZILMIŞ ŞİİRLER

Esîrî, on beşinci yüzyılın ortalarında doğup on altıncı yüzyılın ilk çeyreğinde vefat ettiği düşünülen bir...

21 Aralık 2022

 
BAĞDATLI RÛHÎ’NİN (Ö.1014/1605-1606) GAZELLERİNDE DEYİMLER

Bu makalede, Bağdatlı Rûhî’nin gazellerinde kullanılan deyimler ve deyimlerin kullanım sıklığı tespit edilmiştir....

01 Haziran 2018

 
TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MİHMAN

Türk misafirperverliğinin; karşılama, ağırlama, uğurlama, adap, misafirlik süresi gibi hemen tüm adet ve geleneklerini...

29 Kasım 2021

 
GAZİ HÜSREV BEY KÜTÜPHANESİ 1704 NOLU HAYRETÎ DİVANI NÜSHASINDAN LİTERATÜRE KATKILAR

Divan edebiyatı sahasındaki araştırma alanlarından biri şairlerin elde bulunan eserlerinin yeni nüshalarını...

25 Haziran 2021

 
FENARÎZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ VE DİVANI

Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, XVI. yüzyılda yaşamış âlim şairlerimizdendir. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, önce...

01 Ekim 2005

 
“ÜSKÜF” ÜZERİNE

Üsküf, Osmanlı toplumunda değişik alanlarda kullanılan ve çeşitli özellik-leriyle şiire yansıyan bir başlık türüdür.

01 Ocak 2005

 
FUZÛLÎ'NİN AYAKKABICILIK TERİMLERİ İLE YAZDIĞI MUVAŞŞAH GAZELİ

Şair ve yazarların büyük çoğunluğu gördükleri, dinle- dikleri, yaşadıkları hayatı, kurguyla süsledikten sonra yazıya...

03 Temmuz 2020

 
Yahya Bey Divanı'nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları

Günümüzde de bir kültürel ve estetik zenginlik olarak kabul edilen giyim kuşam ve renk unsurları, eserde, millî kültürün...

01 Haziran 2000


En Çok Okunan