Klasik Türk edebiyatı

 
MÜTERCİMİ BELİRSİZ BİR KASÎDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ

Hz. Peygamber’in hayatının her safhası başta na’t olmak üzere siyer, mevlid, hilye, mirâciyye, gazavât-nâme ve kırk hadis...

17 Temmuz 2023

 
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂĞIT UÇURMAK DEYİMİ VE BU DEYİMİN ANLAM ÇERÇEVESİ

Türkçe, deyimler bakımından zengin bir dildir. Türkçenin deyim zenginliği klasik Türk edebiyatı ürünlerinde de...

21 Aralık 2022

 
Kâbe Üzerine Bir Risale: Ta ̆rifnâme-i Kâbe

Bu çalışmanın konusu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 372 (704)1 numarada kayıtlı Kâbe üzerine...

26 Aralık 2019

 
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA AKREP VE ANLAM ÇERÇEVESİ

Klâsik Türk şiirinin doğru bir şekilde anlaşılması için deyimler, atasözleri, halk inanışları, gelenek ve görenekler,...

01 Ağustos 2019

 
ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL

Bu eser, XIX. yüzyılda Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi (ö. 1316/1898) tarafından Destâvîz-i Dâniş adıyla şerh edilmiştir....

01 Mayıs 2019

 
SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM

Çalışmada, Selîmî’nin çizmiş olduğu sultan-şair portresi Farsça Dîvân’ında yer alan gazellerden hareketle incelenecektir.

01 Mayıs 2019

 
16. YY.IN İLK YARISINDAKİ DİVANLARDA YAVUZ SULTAN SELÎM’E SUNULMUŞ ŞİİRLER

Bu şiirlerdeki hükümdarla ilgili benzetmeler ayrı bir başlık altında değerlendirilerek Yavuz’un hükümdarlığının,...

01 Mayıs 2019

 
SÂFÎ VE İSTANBUL ŞEHRENGİZİ

İran edebiyatında ilk örnekleri XII. asırda görülmeye başlayan şehrengiz, Klasik Türk edebiyatında XVI. asırdan itibaren...

16 Aralık 2020

 
KLASİK TÜRK EDEBİYATI’NDA BİR DEYİM: TER DÜŞMEK

Deyimler, bir dilin söz varlığı hazinesini belirlemede önemli bir göstergedir. Edebî eserler, aynı zamanda sanat eseri...

01 Eylül 2009

 
ERZURUMLU MUSTAFA DARÎR’İN ESERLERİNDE GÖRME DUYUSU VE KÖRLÜK

Erzurumlu Mustafa Darîr, klasik Türk edebiyatının temellenmeye başladığı bir devir olan XIV. yüzyılda yaşamış bir şair ve...

01 Ekim 2016

 
DİVAN ŞİİRİNDE “BEND GEÇMEK”, “HURDE GEÇMEK” VE “KAPI GEÇMEK” DEYİMLERİ ÜZERİNE

Türkçenin zengin bir dil oluşunun belirgin göstergelerinden olan deyimler hakkında pek çok çalışma yapılmış olmakla...

01 Ekim 2014

 
MAZMUNUN YOLCULUĞU

Kurumsal ve mektepli klasik edebiyat araştırmacılığından bugüne kadar adından en çok bahsettiğimiz terim ya da...

01 Ekim 2012


En Çok Okunan