Klasik Türk şiiri

 
TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MİHMAN

Türk misafirperverliğinin; karşılama, ağırlama, uğurlama, adap, misafirlik süresi gibi hemen tüm adet ve geleneklerini...

29 Kasım 2021

 
BORCUN İYİSİ VERMEK, DERDİN İYİSİ ÖLMEK: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BORÇ

Bu çalışmada, klasik Türk şiiri ile sosyal hayat arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla, borçla ilgili terim ve...

16 Aralık 2020

 
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MUHABBET KANUNLARI

Aşk, insanlık tarihinin en değişmez duygularından biridir. Bu özelliği itibarıyla bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi...

01 Ekim 2008

 
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE GÖMLEK

Divan şairi, şiirlerinde aşkı, sevgiyi, güzeli ve güzelliği dile getirirken, giyim kuşama ait unsurlardan da yararlanmış,...

01 Ekim 2006

 
ŞEYH GÂLİB'DE ATEŞ İMAJINA DÂİR

Şiire değer katan bir unsur olarak mana, 17.yy.'dan itibaren, Sebk-i Hindî'nin de tesiriyle, şiirdeki rolünü daha da...

01 Ocak 2005

 
RÛHÎ'NİN ŞİİR ANLAYIŞI

Divan şiiri diye de adlandırılan klâsik Türk şiirinin şiir, şair ve edebiyat anlayışını, bir başka ifadeyle poetikasını...

01 Ocak 2005

 
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE “YETİM”

Bir insanın hayatında derin izler bırakan hadiselerden birisi çocukluk dö-neminde yetim kalmasıdır.

29 Aralık 2018

 
KLASİK TÜRK ŞAİRİNİN DİLİNDEN “BAYKARA MECLİSİ”

Herât’ın önemli bir kültür ve medeniyet merkezi olmasını isteyen Hü- seyn-i Baykara, bunu gerçekleştirmek için büyük bir...

03 Temmuz 2020

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI

Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne anladığı, şaire...

01 Mayıs 2016

 
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ÎCÂZ’A DAİR TESBİTLER TEKLİFLER

Klasik Türk edebiyatında bir şairin başarısını ölçerken yapılan üslup değerlendirmelerinde belâgat ilminden mutlaka...

01 Kasım 2015

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞİİR ANLAYIŞI

Necâtî, dîvânında en fazla şiir kelimesini tercih etmiş, onun yerine ayrıca elfâz, gazel, kelâm, nazm, söz, suhan vb....

01 Ekim 2012

 
Yahya Bey Divanı'nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları

Günümüzde de bir kültürel ve estetik zenginlik olarak kabul edilen giyim kuşam ve renk unsurları, eserde, millî kültürün...

01 Haziran 2000


En Çok Okunan