KUTADGU BİLİG’DE BARIŞ, SAVAŞ VE DÜŞMAN ALGISI

Edebi eserler sanatçının bir olayı, olguyu, durumu ya da nesneyi nasıl algıladığını gösteren sanatsal ifadelerdir. Klasik...

01 Temmuz 2022

 
DERZİ-ZÂDE ULVÎ VE MANİSA ŞEHRENGİZİ

Osmanlı kültür tarihçiliği bakımından bir vesika niteliği taşımaktadır. 16. yüzyıl şairlerinden olan Derzi-zâde...

01 Ekim 2018

 
NİZÂMÎ VE FUZÛLÎ’NİN “LEYLÂ VE MECNÛN” MESNEVİSİNDE MİRAÇ HÂDİSESİ

Söz konusu mesnevideki miraç bölümünü, Nizâmî özelinde değil de Türk edebiyatında en başarılı Leylâ ve Mecnûn mesnevisi...

29 Kasım 2021

 
HALLÂC’IN BİLİNMEYEN BİR MENKIBESİ Mİ, YAHUT TARAK-NÂME Mİ?

Lokmani Dede (ö. 1519) Menâkıb-ı Mevlâna isimli mesnevisinde aşk eri olmanın zorluklarından bahsederken verdiği Hallâc-ı...

01 Mayıs 2008

 
XVIII. Yüzyılda Yazılmış Hülle Konulu Bir Mesnevî: VÂSIK-ZÂDE RE’FET EFENDİ VE HÜLLE-NÂME’Sİ

Hülle, üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi için bir başka erkekle evlenmesini ifade...

01 Ekim 2006

 
CELÎLÎ’NİN MEHEKK-NAME’SİNİN İKİNCİ NÜSHASI ÜZERİNE

Hâmidî-zâde Celîlî”nin “Mehekk-nâme” adlı eserinden söz eden bazı araştırmacılar, Paris külliyatı içerisinde bilinen tek...

01 Ocak 2001

 
BOYACIOĞLU’NUN “ANÂSIR-I ERBA'A” ADLI MESNEVÎSİ

Eserde anâsır-ı erbaânın özellikleri ve bu özelliklerin insan yapısındaki mukabilleri anlatılmaktadır. Ahlâkî, didaktik...

01 Ocak 2000


En Çok Okunan