MANZUM NASİHATNAMELERDE KİTAP: KAYNAK, TAVSİYE VE DÖKÜM

Şairlerin kimi zaman bireyi kimi zaman toplumu muhatap alarak manzum nasihatname türünde yazdıkları pek çok eser...

17 Temmuz 2023

 
YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİR ANLAYIŞI

İşte bu çalışmada Yavuz Sultan Selîm’in Divan’ından ve ona ait olduğu düşünülen Türkçe şiirlerinden hareketle onun şiir...

01 Mayıs 2019

 
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI

Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da bu dönemde...

01 Mayıs 2019

 
KAZASKER MÜEYYEDZADE ABDURRAHMAN ÇELEBİ’NİN EDEBİ MUHİTİ

Patronaj konusuna kısaca temas edilen ve Türk kültür coğrafyasındaki edebi muhitlere yer yer atıfta bulunulan bu makale,...

16 Aralık 2020

 
RÛHÎ'NİN ŞİİR ANLAYIŞI

Divan şiiri diye de adlandırılan klâsik Türk şiirinin şiir, şair ve edebiyat anlayışını, bir başka ifadeyle poetikasını...

01 Ocak 2005

 
AŞKÎ'NİN MANZUMELERİ

Çoğu kasideden oluşan 16 manzumesini yayınlayacağımız şair Aşkî'nin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

01 Mayıs 2004

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI

Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne anladığı, şaire...

01 Mayıs 2016

 
NECÂTÎ BEY’İN ŞİİR ANLAYIŞI

Necâtî, dîvânında en fazla şiir kelimesini tercih etmiş, onun yerine ayrıca elfâz, gazel, kelâm, nazm, söz, suhan vb....

01 Ekim 2012


En Çok Okunan