XVIII. YÜZYIL MUTASAVVIF ŞAİRLERİNDEN FAHRÎ AHMED VE ELİF-NAME ŞERHİ

Türk edebiyatında değişik şekillerde pekçok örneği görülen elif-nameler; aruz ya da hece ile kaside, gazel, mesnevî,...

01 Ekim 2008

 
SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ'NİN BOSTAN İSİMLİ ESERİNİN TÜRKÇE TERCÜME VE ŞERHLERİ

XX. yüzyılın başlarına kadar özellikle Gülistân bir kısım İslâm ülkelerinin medreselerinde Fars dili ve edebiyatı öğrenimi...

01 Ocak 2001

 
İBN KEMÂL’İN YAVUZ MERSİYESİ VE TAHİR OLGUN’UN ŞERHİ

Bu makalede mersiye hakkında bilgi verilmiş, İbn Kemâl’in mersiyesinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuştur....

01 Mayıs 2019


En Çok Okunan