Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

18. ASIR İSTANBUL ŞER‘İYYE SİCİLLERİNDE, MİRAS VE SATIŞ HÜCCETLERİNDEKİ SOSYAL NİTELİKLİ VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A STATISTICAL ANALYSIS ON THE INHERITANCE AND SALE CASES IN ISTANBUL COURT RECORDS IN THE 18TH CENTURY


Şeriyye sicilleri Osmanlı sosyal ve kültürel tarihinin birinci el kaynakla-rının en önemlilerinden biri olup sosyal tarihçi, sanat tarihçisi, antropologlar, bölge tarihçileri gibi farklı disiplinlerden pek çok bilim adamının ihtiyaçla-rını karşılayabilecek kadar geniş bir veri tabanına sahiptir.

Şeriyye sicilleri Osmanlı sosyal ve kültürel tarihinin birinci el kaynakla-rının en önemlilerinden biri olup sosyal tarihçi, sanat tarihçisi, antropologlar, bölge tarihçileri gibi farklı disiplinlerden pek çok bilim adamının ihtiyaçla-rını karşılayabilecek kadar geniş bir veri tabanına sahiptir.
Sosyal tarih yazımının inşası istatistikleri gerekli kılar. Başka türlü sos-yal tarih yazımının genel sonuçlara ulaşması güçtür. Bundan dolayı bu makalede şu sorulara cevap bulmaya çalışılmıştır: Sicillerden ne çeşit bilgiler elde edilebilir, farklı olayların/davaların farklı tanımlamalarından herbiri diğerine nasıl bağlanabilir.
Böyle bir çalışma için zaman ve alan sınırlaması kaçınılmazdır. Bu yüzden İstanbul Suriçi bölgesinde yer alan Ahi Çelebi ve Bab Mahkemele-rinden 1724-25 tarihli üç adet sicil seçilmiştir. Bu defterlerde yer alan bütün satış ve miras davaları değerlendirilerek tablolar hazırlanmış ve genel sonuç-lara ulaşılmaya çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Ottoman Court Records are one of the most important first hand sources of the Ottoman Social and Cultural History. They hold enough database and are to meet most of the expectations of any scholars from different disciplines, social historians, architectural historians, urban historians, and anthropologists etc.Construction of a social history narrative needs also statistics. Otherwise history narrative does not reach general explanations. Therefore this article intends to find an answer to these questions. What kind of information can be extracted from the court records and how can they link each other from different descriptions of events.In this study only three sijils dated 1724 ot 1725 were chosen from the Istanbul Ahi Celebi and the Bab Mahkame (court) at the Istanbul Muftuluk Archive with the Istanbul Surici region. Among all court records the lists of inheritance and sales were looked into in order to reach general explanations and tables prepared accordingly.

Keywords »