BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE MEYVE MOTİFİNİN KULLANIMI
THE USAGE OF FRUIT MOTIF IN THE POEMS OF BEDRI RAHMI


Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Bu çalışmada, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun şiir kitapları taranarak
içinde meyve motifinin geçtiği şiirleri tespit edilmiş, bu tespitten yola çıkılarak
şairin meyve motifini şiirlerinde kullanma biçimleri maddeler halinde
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda şairin altmış dört şiirinde meyve
motifinin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca şairin meyvelere duyduğu
ilginin şiir kitapları ile sınırlı kalmadığı, nesirlerinde de meyve motifini
kullandığı görülmüştür. Bu çalışma ile Bedri Rahmi’nin meyveye duyduğu
ilginin onun ressamlığı ile de alakalı olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın
sonucunda Bedri Rahmi’nin meyve motifini bir sanatkar olarak farklı
amaçlarla kullandığı, bu kullanımlarında meyveyi çağrışımlarla zenginleştirerek
sanatının önemli bir parçası haline getirdiği görülmektedir.


Etiketler »  

Abstract
In this work, by searching Bedri Rahmi Eyüboğlu’s poem books, it has beendiscovered his poems which have motif of fruit in; by setting out this discovery, it’sexamined the forms of his using fruit motif in his poems item by item. As a conclusionof this study, it was brought to light that the Poet had used fruit motif in his 64 poets.Besides, it’s figured out that the interest of the Poet to fruits is not limited only by hispoems; also he used fruit motif in his proses. With this work, it has been discovered thatthe interest of Bedri Rahmi to fruit is relevant to his being painter. As a result of thiswork it has been seen that, as an artist, Bedri Rahmi had used fruit motif with diferentaims, in these usages, enriching fruit by connotations, brought the fruit as an importantpart of art.

Keywords »