Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Der-Kenâr Yazıları


Der-Kenâr Yazıları

Bu yazı çalıştığımız iki yazma divan nüshasının sonunda ve kenarla- rında (Niyâzî-i Mısrî Divanı, Süleymaniye Ktp. Mehmed Murad 43/1, ve Yazma Bağışlar 2497) bulunan konuları birbirinden farklı dört küçük parçadan oluşmaktadır: Aşık Niyâzî’nin bir şiiri, gazel-nâme (?), Şeyh Galib’in vefatı için düşürülmüş bir tarih ve Nushî’nin 1163 yılında Filibe ve Pazar- cık’ta olan depremi anlatan altı beyitlik küçük manzumesi.

Bunların arada kaybolup gitmesine gönlümüz razı olmadığı için böyle birbirinden tamamen farklı dört konuyu birlikte vermek istedik. Çünkü her araştırmacı kendi sahasında ve özel çalışma alanında çalışırken yazma kenarlarında, başında, sonunda kayıtlı bulunan faideler, dualar, haşiyeler, ilaç tarifeleri, bir olayla ilgili söylenilen tarihler, şiirler, yazılar, mektuplar, mühür ve vakıf kayıtları vs. biraz arada kalıyor, kendi kaderine terkediliyor, unutulup gidiyor gibi. Halbuki bu küçük kırıntı bilgiler de -bir edebî eser kadar olmasa bile- kendi zamanının bir tanığı olup, o zamandaki insanların hayat tarzını, duygu ve düşüncelerini, olaylara bakış açılarını, kısaca kültür ve medeniyetlerini bize vermede birer küçük ipucudur. Şimdi bu küçük parçalara sırasıyla bir göz atalım.