Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

DÖNÜM DERGİSİNİN (MECMUASI) KÖYLÜYE VE KÖYLÜ EĞİTİMİNE BAKIŞI
“DÖNÜM JOURNAL’S VIEW ON PEASANTS AND PEASANT EDUCATION”


Bu araştırmada, Türkiye’de ziraat alanında yayımlanmış ilk dergi olan Dönüm mecmuasının köylüye ve köylü eğitimine bakış açısı incelenmiştir. Dönüm’ün 1932-1936 yılları arasında yayınlanan kırk dört sayısı gözden geçirilmiştir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır.

Bu araştırmada, Türkiye’de ziraat alanında yayımlanmış ilk dergi olan
Dönüm mecmuasının köylüye ve köylü eğitimine bakış açısı incelenmiştir.
Dönüm’ün 1932-1936 yılları arasında yayınlanan kırk dört sayısı gözden
geçirilmiştir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm
Dönüm’ün yazı ve makalelerinden hareket ederek nasıl bir köylü yurttaş tipi
çizildiği; İkinci bölümde ise Dönüm’ün köylü eğitimine bakışı incelenmiştir.
Dönüm, Cumhuriyet tarihinin ilk ziraat dergisi olarak ülkenin ziraat
politikalarında söz sahibi olma amacını taşımış bir dergidir. Dönüm’ün
yazarları köylünün eğitiminde hem basın sözcülüğü misyonu üstlenmiş hem
de bir öğretmen gibi köylüyü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Dergi yazarlarının
köylü yurttaş tipini çizerken yaşadıkları ikilemler ve kafa karışıklığı dönemin
aydınlarının ruh halini yansıtmaktadır. Bir yandan köylü milletin efendisi
olarak ifade edilirken diğer yandan köylü eski rejimin cehaletini ve geri
kalmışlığını içinde taşıyan bir kitledir. Ülkenin kalkınmasında köylüler
önemli bir unsur olarak görülmüştür. Dönüm, Türkiye’nin kalkınma
davasını ekonomik ve politik açıdan ele almıştır. Dergide köylünün eğitimi,
sağlığı, çocuk yetiştirmesi, güzel ahlâk sahibi olması gibi birçok konu üzerine
yazılar ve makaleler kaleme alınmıştır. Dönüm’ün yazarları Cumhuriyet
ideolojisinin söylemine uygun bir yayın politikası izlemiştir. Köylüyü
eğitmede basın bir araç olarak kullanılmış ve köylüden yeni rejimin sadık
birer yurttaşı olunması istenmiştir. Dönüm, ideal köylü yurttaş tipinin
çizilmesinde ve köylünün eğitilmesinde ortaya koymuş olduğu öneriler ve
projeler bakımından incelenmeye değer bir araştırma konusudur. Bu
araştırmada, derginin Cumhuriyet’in ilk yıllarında köylü yurttaşlara ve
köylü eğitimine bakış açısı ortaya koymak istenmektedir.


Etiketler »  

Abstract
In this study, the perspective of Dönüm Mecmuası, the first agricultural journal publishedin Türkiye, on peasants and peasant education is analysed. Forty-four issues of Dönümpublished between 1932-1936 were reviewed. The research consists of two parts. The firstpart analyses what kind of a peasant citizen is drawn based on Dönüm's writings andarticles; and the second part analyses Dönüm's perspective on peasant education. Dönüm,as the first agricultural magazine in the history of the Republic, aimed to have a say in theagricultural policies of the country. The writers of Dönüm both undertook the mission ofbeing the spokesperson of the press in the education of the peasants and aimed to educatethe peasants like a teacher. The dilemmas and confusion experienced by the magazinewriters while drawing the peasant citizen type reflects the state of mind of the intellectualsof the period. On the one hand, the peasant is expressed as the master of the nation; on theother hand, the peasant is a mass carrying the ignorance and backwardness of the oldregime. Peasants were seen as an important element in the development of the country.Dönüm addressed Türkiye's development cause from an economic and political perspective.The magazine wrote articles on many subjects such as peasant education, health, raisingchildren, and having good morals. The writers of Dönüm followed an editorial policy in linewith the discourse of the Republican ideology. The press was used as a tool to educate thepeasants and the peasants were asked to be loyal citizens of the new regime. Dönüm is aresearch subject worth analysing in terms of the suggestions and projects it put forward indrawing the ideal peasant citizen type and educating the peasants. This study aims to revealthe magazine's perspective on peasant citizens and peasant education in the early years ofthe Republic.

Keywords »