Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

ERZİNCANLI FÂİK OSMAN’IN ERMENİ MEZALİMİNİ ANLATAN BİR ŞİİRİ VE İNCELENMESİ
A POEM AND ARMENIAN ATROCITIES IN ERZINCAN


Bu destanlarda tabiat olayları yanında büyük savaşlar, göçler, istilalar gibi halk hayat ve hafızasını nesillerce meşgul edecek hadiseler de yer alır. Özellikle tarihle ilgili olanlardan bazıları şairin bizzat şahit oldukları olaylardır.

Şairler toplumların hafızalarıdır. Milletlerin din, fazilet ve millî kahramanlık

destanları onların kalemiyle .lümsüzleşir. Ama bu manzumelerde konu her

zaman zafer ve sevinç olmaz. Bazen hüzün ve keder de destan konusu olabilir.

Bu destanlarda tabiat olayları yanında büyük savaşlar, göçler, istilalar gibi halk

hayat ve hafızasını nesillerce meşgul edecek hadiseler de yer alır. Özellikle tarihle

ilgili olanlardan bazıları şairin bizzat şahit oldukları olaylardır. Bu tür

manzumeler tarihte yaşanan ancak tarih kitaplarının g.zünden kaçan birçok

ayrıntıyı da içlerinde barındırırlar. Bu y.nüyle tarihî gerçeklerin anlaşılmasına

yardımcı olurken tarihçilere de yardım ederler. İşte Erzincanlı Fâik Osman’ın

şiirleri arasında yer alan ve 1917-1918 yıllarında Rus işgali ve sonrasında

Ermenilerin Müslümanlara yaptığı katliamı anlatan şiirleri de bunlardandır.

Biz bu çalışmamızda adı geçen şairin bir şiirinde yer alan Ermeni mezalimini

ele almaya çalıştık. Bunun için önce şiirde geçen olayları tespit ettik, ardından

da tarihi kaynaklar üzerinden tarihe uygunluğunu araştırdık. Burada tarihî

belgelerden elde ettiğimiz bilgilerin şiirde anlatılanları doğruladığını g.rdük.

Sonuç olarak da bu şiirin tarih bilimi için s.zlü kaynak niteliği taşıyan bir belge

olduğu kanaatine ulaştık.


Etiketler »  

Abstract
Poets are memories of societies. The religions, virtues and national heroic epics of the nations are immortalized by their pen. But the subject of these epics is not always victory and joy. Sometimes sorrow and grief can be subject of epic. In these epics, besides natural affairs, great wars, immigrations, invasions, as well as people who will engage generations of people's life and memory. Some of them, especially those related to history, are events that the poet personally witnesses. Such items contain many details that have survived in history but escape from the history books. They help the historians in helping to understand historical facts in this direction. These are among the poems of Erzincan Faik Osman and his poems describing the massacre of Muslim by the Armenians during the occupation of the Russians and after of it in 1917-1918. We will try to discuss the Armenian atrocities in a poem of the poet mentioned in this work. Firstly, we identified the events in poetry, then we researched historical sources to find evidence for the content of poetry. we have seen that the information which obtained from historical documents confirms what is described in poetry. As a result, we have come to the conclusion that the poem is a verbal source for history.

Keywords »